Tietoa meistä

Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry. on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet toteuttamaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services eli älykkäät liikenteen menetelmät ja palvelut.

ITS Finland on käynnistynyt kolmivuotisena projektina ja toiminut vuodesta 2006 lähtien yhdistyksenä. Yhdistyksen päätavoitteena on saada aikaan kansalaisia ja elinkeinoelämää hyödyttäviä konkreettisia liikennetelematiikan palveluja Suomessa, mutta myös rakentaa kansainvälistä kontaktiverkostoa ja edistää maiden välistä yhteistyötä. Tähän pyritään edistämällä älykkään liikenteen ja kuljetuksen palvelujen toteuttamisen ja liikennetelematiikan liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä tekemällä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta tie-, vesi-, raide- ja ilmaliikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

Tämän lisäksi ITS Finland katsoo myös kauemmaksi: tulevaisuuden haasteet on tunnistettava etukäteen, jotta voimme laatia ajoissa toimivat suunnitelmat niiden kohtaamista varten. Tämä vaatii jatkuvaa alan tutkimus- ja kehitystyön sekä palvelumarkkinoiden seurantaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tunnistaa ja arvioi teknologia- ja palveluinnovaatioita
 • tunnistaa palvelujen toteuttamisen esteitä ja etsii ratkaisuja niiden poistamiseksi
 • kehittää arvoverkoston yhteistyötä ja liiketoimintamalleja palvelujen toteuttamisessa
 • edistää markkinoiden syntymistä ja palvelujen käyttöönottoa saattamalla kehittäjät ja käyttäjät vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön
 • levittää luotettavaa ja ajankohtaista tietoa alan kehityksestä
 • laatii aloitteita innovaatioiden jalostamisesta palveluiksi
 • huolehtii telematiikka-arkkitehtuurin kehittämisestä
 • julkaisee ja ylläpitää alan kehittämisstrategiaa
 • levittää tietoa uusista käytännöistä ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista
 • tukee asiantuntijana alan innovaatiotoimintaa sekä tutkimusta ja koulutusta
 • edistää alan kilpailua ja vientiä tekemällä tunnetuksi parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja
 • edistää selvityksin ja aloittein alan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan rahoitusta sekä investointipäätöksiä
 • osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • harjoittaa voittoa tavoittelematta koulutusta, tiedotusta, neuvontaa, tilastointia ja näyttelytoimintaa
 • edustaa jäseniään alaan liittyen kotimaassa ja kansainvälisesti
 

Vuonna 2017 yhdistyksen painopisteinä ovat erityisesti:

 • Liikennejärjestelmätasoisen kokonaiskuvan muodostaminen tulevaisuuden liikenteestä eli liikenteen digitalisoituvan ekosysteemin kuvaaminen ja aktiivinen osallistuminen ns. ison kuvan muodostamiseen.
 • Liikennekaarityön ensimmäisen vaiheen jalkauttamisen edistäminen ja liikennekaaren toiseen vaiheeseen osallistuminen.
 • Liikennelabra -hankkeen jatkotyöhön osallistuminen ja hankkeesta tiedottaminen.
 • Liikenne palveluna (MaaS) -konseptin edistäminen sekä viestinnällisesti että osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituskeskusteluun sekä uusien rahoitusmallien innovointiin.
 • Jäsenistön aktivoiminen kaikilla tasoilla sekä verkoston vahvistaminen ja laajentaminen.

Erityispainopisteiden lisäksi ITS Finland:

 • Edistää käytännön toteutuksia ja tuloksiin tähtääviä markkinakokeiluja
 • Kehittää kansainvälistä verkostoitumista ja jäsenyritysten vientimahdollisuuksia
 • Edistää jäsenten vientiyhteistyötä Venäjälle olemassa olevien hankkeiden avulla
 • Edistää tavoitetta Suomen ajoneuvokannan digitaalisuusasteen nostamisesta maailman korkeimmaksi
 • Seurataan aktiivisesti e-Call toimeenpanon edistymistä, lisäksi pyritään vaikuttamaan ja olemaan mukana s-Call (service call) ja b-Call (business call) kehityksessä
 • Parantaa älykkään liikenteen järjestelmien ja palvelujen yhteentoimivuutta sekä edistää Euroopan laajuisten ratkaisujen syntymistä
 • Toimii aktiivisena kehityksen veturina alan tutkimuksessa ja kehityksessä sekä käynnistää alan kehitystä tukevia toimia
 • Viestii Tekesin, Horizon 2020 sekä muista rahoitusmahdollisuuksista jäsenistölle
 • Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolien selkeyttäminen sekä yhteistyön edistäminen

 

Valiokuntatyö 2017

Valiokuntatyö uudistetaan ja perinteisten valiokuntien sijaan perustetaan teemakohtaisia työryhmiä. Tavoitteena on antaa koko jäsenistölle mahdollisuus verkostomaiseen vaikuttamiseen ja toimialan kehitystyöhön osallistumiseen. Työryhmiä perustetaan alalla esille nousevien kysymysten ratkomiseen ja niiden perustamisesta päätetään hallituksessa.

Vuoden 2017 alussa käynnistetään työryhmä teeman ”Liikenteen digitalisoituvat palvelumarkkinat” ympärille. Työssä keskitytään markkinan kuvaamiseen, markkinan hankintamenettelyihin liittyviin kysymyksiin sekä eri osapuolien roolien selkeyttämiseen.

Tarkempaa tietoa ITS Finlandin toiminnasta voit lukea yhdistyksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta tai kysyä toiminnanjohtajaltamme.

 

 

Tiedustelut

Älykkään liikenteen verkosto -
ITS Finland ry
Pieni Roobertinkatu 9 (MOW), 00130 Helsinki

Toiminnanjohtaja Marko Forsblom
tel. +358 40 514 5100
etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

Puheenjohtaja Karri Salminen, CGI
tel. +358 40 544 5151
etunimi.sukunimi (at) its-finland.fi

ITS Finland Extranet

Kirjaudu Extranetiin täällä!

Tilaa uutiskirje

ITS sosiaalisessa mediassa

FacebookTwitterLinkedinYoutube