Vuosi 2019 - kasvua ja kansainvälistymistä

Vuosi 2019 on ollut varsin vilkas älyliikenteen kentällä ja yhdistyksen toiminnassa.

Paljon työtä on tehty Liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimeenpanon edistämisessä.  Fokuksessa on ollut erityisesti liikennesektorin ekosysteemikehityksen tukeminen useilla eri toimilla sekä toimijoiden keskinäinen verkottaminen. Kasvuohjelman puitteissa järjestettiin myös huhtikuussa ensimmäinen ”Liiketoimintaa liikenteestä” -kasvufoorumi, joka keräsi 150 henkeä Säätytalolle alan kasvunäkymien pariin.

Yhdistys järjesti vuoden aikana kolme laajaa seminaaria joissa käsiteltiin liikenteen digitalisoitumisen markkinaa eri kulmista – viimeisimpänä ilmastoratkaisut sekä työllisyys ja kilpailukyky – ja uudet jäsenet pääsivät esittäytymään. Uusia jäseniä liittyikin vuoden aikana 13 edustaen laajalti eri älykkään liikenteen tulokulmia: Source Oy, TMFG Oy, YTL - Yhteinen Toimialaliitto ry, HPP Asianajotoimisto Oy, Askel Partners O, K-Auto Oy, Vapaus.io, CaaS ry, Deal Comp Oy, Amazon Web Services Finland Oy, Fortum Oyj, Bitfactor Oy ja Unikie Oy.

Omien tilaisuuksien lisäksi osallistuimme useiden tilaisuuksien järjestämiseen yhdessä jäsenien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Alan näkyvyyttä ja yrityksiä tuotiin esille mm. osallistumalla KasvuOpen -ohjelman ”Liikenteen kasvupolku” -osion toteuttamiseen sekä Best Mobile Service in Finland 2019 -kilpailun toteuttamiseen, jonka palkinnot jaettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvän Digital Transport Daysin yhteydessä.

Työtä on tehty myös useiden alan projektien ohjausryhmissä, mm. ALPIO, MaaS Digiboksi, Jätkäsaari Smart Mobility, ja CitiCAP -hankkeissa. Olemme myös aktiivisesti osallistuneet liikennemarkkinoista käytävään keskusteluun sekä älykkään liikenteen näkökulmien esiintuontiin eri foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa. Loppuvuodesta alkoi työ fossiilittoman liikenteen työryhmässä, joka tulee olemaan aktiivisimmillaan tulevan vuoden kevätpuoliskolla.

Älykkään liikenteen mahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä sekä alan roolia ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä toimme vuoden aikana esille kotimaassa useissa eri tilaisuuksissa sekä haastatteluissa ja kirjoituksissa. Näkökulmia myös viestittiin laajalti hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Hallitusohjelma monelta osin antaakin hyvän pohjan toimialan kehittämiselle.

Myös kansainvälistä toimintaa lisättiin ja yhdistyksen edustusta nähtiin puhujina mm. Israelin, Japanin, Turkin ja Kiinan ITS-yhdistysten konferensseissa sekä muutamissa kansainvälisissä tilaisuuksissa. Olimme jälleen aktiivisia älykkään liikenteen kongresseissa, kesäkuussa ITS Europe -kongressissa Brainportissa Suomi ja Viro olivat näkyvästi esillä yhteisosastolla ja lokakuussa Singaporessa paljon huomiota sai Pohjoismaiden ja Viron yhteinen Nordic -paviljonki sekä oheisohjelma, jota Suomen Singaporen suurlähetystö sekä Nordic Innovation House ansiokkaasti järjestivät. Pohjoismaista toimintaa on aktivoitu myös yhteisellä Nordic Innovationin rahoittamalla Nordic Mobility Innovation Platform -projektilla.

Olemme myös vastaanottaneet runsain määrin ulkomaalaisia älykkäästä liikenteestä kiinnostuneita delegaatioita sekä yrityksiä, jotka ovat Suomesta kiinnostuneita.

Yhdistys kuuluu Erticon yhteydessä toimivaan verkostoon Network of the National ITS Associations (NITS) ja vuoden aikana saimme edustajan NITS:in Coordination Committeen jäseneksi. Jatkossa pääsemme vaikuttamaan voimakkaammin eurooppalaisen verkoston ja sitä kautta maailmanlaajuisen verkoston työhön.

Aikaa vievä työ oli myös yhdistyksen nettisivujen ja uutiskirjeen uusiminen ja näitä pääsemme nyt entistä paremmin hyödyntämään tiedon levittämisessä.

Paljon valmistelua on tehty myös ensi vuotta varten, erityisesti liittyen liikenteen ympäristökysymyksiin ja kiertotalouteen liittyen sekä koko liikennetoimialan kansainvälistä esiintuomista varten perustettavan Future Mobility Finland -sivuston valmisteluissa. Näihin palaamme heti alkuvuodesta.

Kiitokset kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille yhteistyöstä vuoden aikana!

Marko ja Laura


Liikenne on mahdollisuuksien toimiala –  riittääkö Suomen kellotaajuus

Liikenneala on keskellä rajua muutosvaihetta. Kytkeytyvä, automaattinen, sähköistyvä ja palveluistuva liikennejärjestelmä muuttaa tavat liikkua ja kuljettaa. Liikennealasta on tulossa datatalouden merkittä kehitysala ajoneuvojen kytkeytyessä osaksi tieto- ja energiaverkkoja. Globaalisti alalle syntyy jatkuvasti uusia palveluita ja niihin investoidaan merkittävästi. Liikennealan murros tarjoaa suomalaisille yrityksille valtavat mahdollisuudet. Liikennemarkkinan globaali koko on arvioitu 6 400 miljoonaksi euroksi.

Suomen mahdollisuuksia digitaalisessa liikenteessä tukee Suomen viime vuosikymmeninä rakentunut vahva osaamispohja erityisesti mobiili- ja verkkopalveluissa sekä uusia palveluita ja automatisaatiota mahdollistava lainsäädäntö.  Hyödyntämällä Suomen osaaminen digitalisoituvan liikenteen ratkaisuissa saavutetaan liikenteen tiukat päästövähennystavoitteet, varmistetaan kaupunkien kehittyminen ja maaseudun elinvoimaisuus sekä lisätään työpaikkoja ja vientiä.

Logistiikan digitalisaatiolla on merkittäviä hyötyjä yritysten kilpailukyvylle. Suomalainen teollisuus hyötyy liikenteen digimurroksesta tehostumisen ja logistiikkakustannusten pienenemisen myötä. Tehostamispotentiaaliksi on arvioitu 10 – 30 %. Tämä lisää kilpailukykyä ja työllisyyttä. Logistiikan digitalisaation eteneminen edellyttää sekä tiedon hyödyntämistä että automatisaatiota. Digilogistiikka on myös erittäin suuri ja kasvava globaali toimiala.

Liikkuminen on asumisen jälkeen toiseksi suurin kuluerä suomalaisille kotitalouksille - kotitaloudet käyttävät keskimäärin lähes 500 euroa kuukaudessa liikkumiseen . Kotitalouksien kulutus liikenteen on noin 19 mrd euroa, josta henkilöautoiluun 15,1 mrd ja muuhun liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) 3,9 mrd euroa. Uudet innovaatiot tekevät liikkumisesta kestävämpää, turvallisempaa, mukavampaa ja taloudellisempaa. Toimivat ja kilpaillut markkinat edistävät uusien asiakaslähtöisten palveluiden syntymistä.

Suomi voi toimia liikenteen päästövähennystoimien edelläkävijänä ja kääntää edelläkävijyyden hyödykseen. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista uudistumista, mikään yksittäinen ratkaisu ei riitä. Suomessa tarvitaan panostuksia tehokkuutta, kestävyyttä ja käytettävyyttä edistäviin äly- ja energiaratkaisuihin. Liikennejärjestelmien kehittäminen ja ylläpito tullaan suuntaamaan tulevassa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Rahoituksen suuntaaminen viitoittaa koko liikennejärjestelmän tulevaisuutta ja siirtymää älykkäisiin ja päästöttömiin ratkaisuihin.

Suomalaiset yritykset ovat jo aktiivisesti mukana kansainvälisillä markkinoilla ja alan startup -yritykset on noteerattu kansainvälisten investoijien keskuudessa. Suomen potentiaalin taustalla ovat vahva teknologinen ja digitaalinen huippuosaaminen sekä toimiva ekosysteemi.

Nämä mahdollisuudet tulisi nyt hyödyntää, mutta riittääkö meillä yhteistä tahtoa, näkemystä ja ennen kaikkea rohkeutta soveltaa mahdollistavaa lainsäädäntöä ja teknologista osaamistamme – niin ja riittävän nopeasti.

Karri Salminen