ITS Finland lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen HE 290/2022 vp eduskunnalle

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia ja ratalakia.

Ehdotetulla lailla eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistäviä yhdenmukaistamistoimenpiteitä koskeva direktiivi. Laissa säädettäisiin direktiivin soveltamisalaan kuuluvien liikenneinfrastruktuurihankkeiden edellyttämien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kokonaiskestosta, nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto direktiivin mukaiseksi kansalliseksi viranomaiseksi ja säädettäisiin sen tehtävistä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi koskevia säännöksiä. Ehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaisi jatkossa maantien kuulumisen valta-, kanta-, seutu- tai yhdysteihin Väyläviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä.

Laissa säädettäisiin lisäksi vuorovaikutuksesta esityksen valmistelussa. Ratalakiin tehtäisiin tekninen muutos. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 aikana.

Lue ITS Finlandin lausunnot kokonaisuudessaan

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen HE 290/2022 vp eduskunnalle.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon VNS 8/2022 vp eduskunnalle

TS Finland pitää valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoa erittäin tarpeellisena. Kyseessä on merkittävä selonteko sekä toimintaympäristön tämänhetkisen tilannekuvan hahmottamisen että myös tulevaisuuden kannalta. Selonteko rakentaa monipuolisen kuvan toimintaympäristön muutoksista sekä niihin varautumisesta.

Huoltovarmuuden näkökulmasta erityistä huomiota tulee kiinnittää kriittisen infrastruktuurin laatuun, turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen, johon kuuluvat myös liikenne- ja logistiikka-alat sekä liikennejärjestelmän hallinnan ja ohjauksen järjestelmät. Erityinen painoarvo tulee asettaa näiden järjestelmien kyberturvallisuudelle. Kyberturvallisuutta on aikaisemminkin pidetty tärkeänä, nyt sitä pidetään elintärkeänä.

ITS Finland antoi lausuntonsa liittyen valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon VNS 8/2022 vp eduskunnalle.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto asioihin VNS 4/2022 vp ja VNS 6/2022 vp

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien 

Valtioneuvoston selontekoa ”Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma: Kohti hiilineutraa-lia yhteiskuntaa 2035” 

Valtioneuvoston selontekoa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 

Huomaattehan, että samassa lausunnossa on lausunto molempiin em. asioihin. Päädyimme yhdistämään lausunnot, koska kyseessä ovat niin lähekkäin toisiinsa liittyvät selonteot, joiden tavoitemaailmat ja keskeiset toimenpideratkaisut ovat isossa kuvassa täysin yhtenevät.

Lue ITS Finlandin lausunnot kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

ITS Finland antoi lausunnon koskien hallituksen esitystä laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaa arviomuistiota

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaa arviomuistiota.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen HE 27/2022 vp eduskunnalle

ITS Finland antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen HE 27/2022 vp eduskunnalle.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selvitykseen E 141/2021 vp ja valtioneuvoston kirjelmään U 16/2022 vp eduskunnalle

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston selvitykseen E 141/2021 vp ja valtioneuvoston kirjelmään U 16/2022 vp eduskunnalle. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selvitykseen eduskunnalle: Komission tiedonanto EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston selvitykseen eduskunnalle: ”Komission tiedonanto EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä”.

Lue lausunto kokonaisuudessaantäältä.

 


ITS Finlandin lausunto ITS-direktiivistä

ITS Finland antoi lausuntonsa liittyen ITS-direktiivin uudelleentarkasteluun. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.