ITS Finlandin lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta liikenneturvallisuusstrategiaksi

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen liikenneturvallisuusstrategiaksi.

Pidämme liikenneturvallisuusstrategiaa tärkeänä aloitteena kohti kansalaisten turvallista ja sujuvaa liikennettä. Strategiassa luonnostellut linjaukset ovat kattavat ja muodostavat loogisen kokonaisuuden. Strategia ottaa teknologian kehityksen mahdollisuudet huomioon kiitettävästi samoin kuin laajan sidosryhmäyhteistyön merkityksen. Tämä mahdollistaa entistä proaktiivisemman reagoinnin muun muassa kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin tilanteissa, joissa vaikutuksia on haasteellista täysin ennustaa.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien Valtioneuvoston asetusta sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien Valtioneuvoston asetusta sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta.

Näemme avustuksen tukevan liikennealan ekosysteemistä kehitystä, jossa eri toimijat tekevät aitoa yhteistyötä 0-päästöisen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän eteen. Liikennealan kestävän kasvun ohjelma luo mainiot puitteet avustusten vaikutusten maksimoimiseksi ja näemme, että ohjelman jatkotyöskentelyssä tulisi tukea valtionavustusta hyödyntäviä hankkeita.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekoälystä

ITS Finland antoi lausuntonsa seuraaviin Valtioneuvoston kirjelmiin: U-kirje - Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)sekä E-kirje - Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act).

Ehdotus tunnistaa hyvin tekoälyn merkityksen eurooppalaiselle kilpailukyvylle, joka on yksi keskeisiä tekoälyn kehittymisen vauhdittajia. Nykyisellään ehdotus keskittyy ylätason tekoälypolitiikan kuvaukseen, jossa painottuvat eurooppalaiset eettiset arvot, avoimuuden korostaminen, yksilön oikeuksien suojaaminen sekä erityisesti turvallisen tiedon hyödyntämisen periaatteet. 

ITS Finland esittää lausunnossaan neljä ajatusta ehdotuksen näkökulmien laajentamiseksi. Lisäksi toteamme, että ehdotuksen aihe ja ajankohta ovat erittäin onnistuneet ja pidämme hyvänä, että liikenne on tunnistettu yhdeksi seitsemästä korkean vaikutustason sektoriksi.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.

 


ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta

ITS Finland antoi lausuntonsa luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta.

Periaatepäätösluonnos on hyvä kokonaisuus tärkeään teemaan. Liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla periaatepäätöksessä voisi tarkastella globaalia automaatiomarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana nykyistä laajemmin.

Lopullisia automaation toteutuksen aikatauluja on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta tähän liittyvä työ on jo käynnissä, ja suomalaiset osaajat ovat alan huippua. Vaikka automaatio toteutuukin tulevaisuudessa, niin ala tuo Suomeen runsaasti vientieuroja ja uusia työpaikkoja jo nyt.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täällä.  


ITS Finlandin lausunto selontekoon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

ITS Finland antoi lausuntonsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032.

Voit lukea lausuntomme kokonaisuudessaan täältä.

 


ITS Finlandin lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä.

Voit lukea ITS Finlandin lausunnon kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden edistämisestä.

Kiertotalouden strategisen edistämisohjelman tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. ITS Finland tukee periaatepäästöstä ja tämän taustalla olevaa kiertotalouden ohjelmaa, jossa on tuotu kiitettävästi esiin yritysyhteistyö, tarvittava pitkäjänteisyys muutoksen aikaansaamiseksi sekä toimenpiteiden vastuut.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaanliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä - Fossiilittoman liikenteen tiekartta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä - Fossiilittoman liikenteen tiekartta.

ITS Finland on sitoutunut kansalliseen liikenteen päästöjen vähentämistavoitteeseen, jonka mukaan liikenteen päästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 nähden. Liikenne- ja logistiikkapalvelualan toimijat ovat kesäkuussa 2020 julkaisseet yhteisen tiekartan liikenteen päästövähennyspolusta, jossa työssä ITS Finland on ollut mukana. ITS Finland on myös osallistunut Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän työhön. 

Lue ITS Finlandin lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekarttaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitelmaluonnokseen ja vaikutusten arviointiin vuosille 2021–2032

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien suunnitelmaluonnosta ja vaikutusten arviointia: ”Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032”.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston periaatepäätösluonnokseen logistiikan digitalisaatiosta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien valtioneuvoston periaatepäätösluonnosta ”Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta”.

Periaatepäätösluonnos on tärkeä kokonaisuus tärkeään teemaan ja konkretian taso säilyy hyvänä. Logistisen tehokkuuden rinnalla on nyt tarkasteltu myös laajemmin globaalia logistiikkamarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana.

Suomi on korkean teknologian ja erityisesti insinööriosaamisen kärkimaita maailmassa. Kansainvälisissä vertailuissa digitalisaation mahdollistava infrastruktuurimme on kärkiluokkaa. Sen sijaan näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kaupallistaminen eivät ole olleet samalla tasolla. Periaatepäätösluonnoksen toimeenpano vie logistiikka-alaa lähemmäksi kansainvälisiä miljardimarkkinoita.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.