ITS Finland lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston kirjelmään U 40/2023 eduskunnalle

Asia: U 40/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiselle

ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikenteen digitalisaation ja uusien palvelujen toteuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkostossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys, ja erityisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Päästöjen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin haaste. Liikenne on puolestaan taakanjakosektorin suurin päästöjen aiheuttaja, ja samanaikaisesti myös haastavin päästöjen vähentämisen näkökulmasta.

Julkisen sektorin keskeinen tehtävä on huolehtia, että päästöttömät ratkaisut ovat liikkumis- ja kuljetuspalvelujen käyttäjille houkuttelevampia kuin päästöjä aiheuttavat vaihtoehdot. Tässä tehtävässä luotettava tietopohjainen päätöksenteko on avainasemassa, jota omalta osaltaan myös komission ”CountEmissions EU” -aloite edistää.

CountEmissions EU ja liikenne

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 ”CountEmissions EU” -ehdotuksen, jolla on tarkoitus luoda yhteinen viitekehys tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten. EU-ehdotuksessa viitataan uuteen kansainväliseen ISO 14083:2023 -päästölaskentastandardiin, joka tullee lähivuosina tutuksi kaikille henkilö- ja tavarakuljetuspalvelujen tarjoajille tavalla tai toisella.

ITS Finland pitää komission aloitetta kannatettavana, voisi jopa sanoa erittäin kannatettavana. Samoin päästölaskennan kytkeminen kansainväliseen standardiin on erittäin kannatettavaa, se on itse asiassa ainoa järkevä tapa toimia eri liikkumis- ja kuljetuspalvelujen päästöjen vertailtavuuden näkökulmasta. Jotta palveluiden vertailu olisi mahdollista, tulee päästölaskennan perustua luotettavaan, tarkkaan ja vertailukelpoiseen tietoon. Nykyisellään erilaisia standardeja, menetelmiä ja laskentatyökaluja on paljon, eivätkä ne tuota yhteismitallisia ja vertailtavia tuloksia.

”CountEmissions EU” -hankkeen selkeäksi eduksi voi laskea myös sen, että se koskee kaikkia kuljetusmuotoja (tie, meri, lento, raide), jolloin eri kulkumuodot saadaan yhteismitallisen laskennan piiriin.

Asetusehdotuksen mukaan päästöjen laskennassa tulisi priorisoida ensisijaista tietoa, jolla tarkoitetaan suoriin mittauksiin perustuvaa määrällistä arvoa. Tämä on päästötietojen vertailtavuuden kannalta paras vaihtoehto ja pidemmällä tähtäyksellä tavoitteena tulisikin olla ainoastaan ensisijaisen tiedon käyttö. Nykyteknologioilla päästötiedot ovat jo monin paikoin saatavissa reaaliaikaisesti ja tulevaisuudessa lähtökohtana tulisikin olla reaaliaikainen päästötiedon mittaaminen ja hyödyntäminen.

Asetusehdotuksessa pääpaino on päästötiedon standardisoidussa laskemisessa, mutta vaikuttavuuden näkökulmasta tulisi korostaa laskemisen rinnalla tiedon käytettävyyttä ja hyödyntämistä, jossa tiedon saatavuus digitaalisesti on avainasemassa. Komission vaikutusarvioinnissa saatavat hyödyt nojaavat pitkälti käyttäytymisen muutokseen ja kestävämpien kulku- ja kuljetustapojen valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että päästötieto tulee olla kaikkien toimijoiden saatavilla mahdollisimman helposti ja luotettavasti jo siinä vaiheessa, kun käyttäjät tekevät valintojaan liikkumistavan tai kuljetustavan suhteen.

Ehdotuksen kansallisessa vaikutusarvioinnissa on todettu, että päästövaikutusten esille tuominen voi vaikuttaa jossain määrin kuljetusalan kilpailuun ja markkinaosuuksiin sekä kuljetusmuotojen sisällä, että niiden välillä. Lisäksi todetaan, että tarkempi vaikutusten arviointi tulisi kuitenkin laatia Suomen olosuhteissa. Tämän osalta on syytä todeta, että isossa kuvassa tämän pitäisi olla koko ehdotuksen päämäärä eli kuljetusten tulisikin siirtyä vähäpäästöisiin kuljetusmuotoihin.

Vaikuttavuuden näkökulmasta onkin erittäin tärkeää, että päästötiedosta tulee samanlainen helposti vertailtava päätöksenteon parametri kuin matkan tai kuljetuksen hinnasta ja aikataulusta.

Lopuksi

Komission ehdotuksessa viitataan kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaan, jossa todetaan, että liikennealan kestävän, älykkään ja sopeutumiskykyisen kehityksen turvaaminen edellyttää eurooppalaisen liikennejärjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista. Strategiassa korostetaan mm. älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton keskeistä merkitystä edistettäessä digitaalisten, multimodaalisten liikkumispalveluiden kehitystä.

Kestävän liikkumisen lisääminen edellyttää myös eri liikennemuotojen välisen yhteentoimivuuden parantamista (multimodaalisuus). Eri liikennemuotojen saumaton yhteistoiminta mahdollistaa tehokkaat ja helppokäyttöiset matkaketjut, lisää erilaisten liikennemuotojen valinnan helppoutta sekä parantaa uusien liikkumispalveluiden houkuttelevuutta ja hyödynnettävyyttä vaihtoehtona yksityisautoilulle.

Komission ”CountEmissions EU” -aloite keskittyy tässä vaiheessa liikkumis- ja kuljetuspalvelujen päästöjen laskemiseen. Jotta aloite tuottaisi sellaisia liikennejärjestelmätason vaikutuksia, joita aloitteella haetaan, tulisi aloitteessa kiinnittää erityistä huomiota päästötietojen hyödyntämiseen. Komissio on aloitteessaan päätynyt siihen, ettei asetus olisi suoraa velvoittava kuljetusyrityksille. Päästötietojen hyödynnettävyyden ja erityisesti päästöjen vähenemisen näkökulmasta pitää toivoa, että kuljetusten tilaajat ja liikkumispalvelujen käyttäjät yhä enenevissä määrin vaativat päästötietoja valitessaan kulkumuotoa ja palvelutuottajaa.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että isossa kuvassa itse kuljetustapahtuman päästöjen laskeminen ei vielä kerro koko totuutta päästöistä vaan laskennassa pitäisi pystyä vähintään Scope 2 -tason laskentaan, mutta mieluummin koko elinkaaren huomioon ottavaan Scope 3 -tason päästölaskentaan. Liikenteen sähköistymisen edetessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon käytettävän sähkön tuotantotapa. Maapallon näkökulmasta on ihan eri asia, onko käytössä tuulivoimalla vai hiilivoimalalla tuotettu sähkö.

Parhaimmillaan komission ”CountEmissions EU” -aloite saa liikennealan yritykset kilpailemaan päästöjen vähentämisellä, joka olisi parasta mahdollista liikenne- ja ympäristöpolitiikkaa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

 


ITS Finland lausunnot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Asia: VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa.

Yleistä

ITS Finland pitää kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaa 2030 kokonaisuutena tarpeel-lisena, laaja-alaisena ja hyvin laadittuna.

Ilmastonmuutos, siihen sopeutuminen ja globaalit päästötavoitteet ovat muuttamassa kaikkea tekemis-tämme eli ilmastokysymykset eivät liity vain ilmastoon, vaan vaikutukset näkyvät muutoksina niin ener-gia-, liikenne- kuin talousjärjestelmissäkin. Itse asiassa muutokset tulevat näkymään käytännössä kaikki-alla ja kaikessa.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä

 


ITS Finland lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osiin VNS 16/2022 vp eduskunnalle

Asia: VNS 16/2022 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa ”Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen”

ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikenteen digitalisaation ja uusien palvelujen toteuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkostossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja erityisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tulevaisuusselonteko on erinomaisen mielenkiintoinen kokonaisuus, joka muodostaa laaja-alaisen ja näkemyksellisen pohjan hallituksen ja eduskunnan työlle. Selonteossa tunnistetaan päätöksenteon kannalta merkityksellisiä ja tulevaisuudessa erityistä huomiota vaativia näkökulmia. Selonteon tavoitteena on rakentaa seuraavien sukupolvien Suomea ja vahvistaa Suomen tulevaisuusvalmiuksia. Ennakointi ja tulevaisuuden kehityskulkujen tunnistaminen pidemmällä tähtäimellä on ensiarvoisen tärkeää maailman moninaisessa myllerryksessä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

 


ITS Finland lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selontekoon VNS 10/2022 vp Suomen digitaalinen kompassi eduskunnalle

Asia: VNS 10/2022 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkostossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja erityisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Digikompassissa on laaja-alaisesti eri toimijoiden yhteistyössä koottu digitalisaation kansallinen tilanne-kuva, visio ja tavoitteet kohti vuotta 2030. Digikompassi on tarpeellinen työkalu eri toimijoiden käyttöön. Yksi Suomen keskeisistä menestymisen edellytyksistä on kyvykkyys hyödyntää digitalisaatiota hyvinvoin-tivaltion mahdollistamisessa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

 


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto dokumenttiin: Liikennepalvelulain pidemmän aikavälin vaikutukset (EV 27/2017 vp)

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto dokumenttiin: ”Liikennepalvelulain pidemmän aikavälin vaikutukset (EV 27/2017 vp)”

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkos- tossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja eri- tyisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asian-tuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikenteen digitalisaation ja uusien palvelujen to- teuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnal- lista vaikuttavuutta.

Lausunto on jätetty 31.1.2023

Lue lausunto kokonaisuudessaan.
Asia: O 55/2022 vp Liikennepalvelulain pidemmän aikavälin vaikutukset (EV 27/2017 vp)

 


ITS Finland lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen HE 290/2022 vp eduskunnalle

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia ja ratalakia.

Ehdotetulla lailla eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistäviä yhdenmukaistamistoimenpiteitä koskeva direktiivi. Laissa säädettäisiin direktiivin soveltamisalaan kuuluvien liikenneinfrastruktuurihankkeiden edellyttämien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kokonaiskestosta, nimettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto direktiivin mukaiseksi kansalliseksi viranomaiseksi ja säädettäisiin sen tehtävistä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain päätöksentekomenettelyä maantien toiminnallisen luokan määrittämiseksi koskevia säännöksiä. Ehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaisi jatkossa maantien kuulumisen valta-, kanta-, seutu- tai yhdysteihin Väyläviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä.

Laissa säädettäisiin lisäksi vuorovaikutuksesta esityksen valmistelussa. Ratalakiin tehtäisiin tekninen muutos. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 aikana.

Lue ITS Finlandin lausunnot kokonaisuudessaan

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen HE 290/2022 vp eduskunnalle.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon VNS 8/2022 vp eduskunnalle

TS Finland pitää valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoa erittäin tarpeellisena. Kyseessä on merkittävä selonteko sekä toimintaympäristön tämänhetkisen tilannekuvan hahmottamisen että myös tulevaisuuden kannalta. Selonteko rakentaa monipuolisen kuvan toimintaympäristön muutoksista sekä niihin varautumisesta.

Huoltovarmuuden näkökulmasta erityistä huomiota tulee kiinnittää kriittisen infrastruktuurin laatuun, turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen, johon kuuluvat myös liikenne- ja logistiikka-alat sekä liikennejärjestelmän hallinnan ja ohjauksen järjestelmät. Erityinen painoarvo tulee asettaa näiden järjestelmien kyberturvallisuudelle. Kyberturvallisuutta on aikaisemminkin pidetty tärkeänä, nyt sitä pidetään elintärkeänä.

ITS Finland antoi lausuntonsa liittyen valtioneuvoston huoltovarmuusselontekoon VNS 8/2022 vp eduskunnalle.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto asioihin VNS 4/2022 vp ja VNS 6/2022 vp

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien 

Valtioneuvoston selontekoa ”Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma: Kohti hiilineutraa-lia yhteiskuntaa 2035” 

Valtioneuvoston selontekoa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia 

Huomaattehan, että samassa lausunnossa on lausunto molempiin em. asioihin. Päädyimme yhdistämään lausunnot, koska kyseessä ovat niin lähekkäin toisiinsa liittyvät selonteot, joiden tavoitemaailmat ja keskeiset toimenpideratkaisut ovat isossa kuvassa täysin yhtenevät.

Lue ITS Finlandin lausunnot kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

ITS Finland antoi lausunnon koskien hallituksen esitystä laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta.

 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.