ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selvitykseen tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien valtioneuvoston selvitystä: ”Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU uudelleentarkastelu”.

Liikenne ja logistiikka on valtava globaali markkina, jossa eurooppalaisilla toimijoilla on runsaasti osaamista. Eurooppalaisilla toimijoilla on perinteisesti ollut myös vahva asema markkinoilla, mutta liikenteen kytkeytyessä tieto- ja energiaverkkoihin sekä osaksi alustataloutta, olemme saa-neet huomata globaalin kilpailun kiristyvän.

ITS-direktiivissä tulee liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla ottaa nykyistä paremmin huomioon liikennealan liiketoimintapotentiaali, jota tulee aktiivisesti edistää eurooppalaisella innovaatio- ja elinkeinopolitiikalla. Oikeilla strategisilla valinnoilla liikenteestä on rakennettavista ongelman sijaan mahdollisuus, sillä liikenne on toimialana vih-reän siirtymän ja digitaalisen muutoksen ytimessä. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain sekä ajoneuvolain muuttamisesta

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. 

ITS Finland tukee meriliikenteen päästökaupan selvittämistä ja mahdollisimman laajamittaisen kansainvälisen koalition saamista päästökauppajärjestelmän taakse. Suomessa on EU:n tasolla korkeatasoista akateemista osaamista päästökaupan saralla (ympäristöekonomian koulutus Helsingin yliopistossa), jonka hyödyntäminen nähdään arvokkaaksi. 

Tammikuun alussa julkaistussa vertaisarvioidussa Tampereen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n laatimassa selvityksessä tuli esille laivaliikenteen hiukkaspäästöt, jotka vastaavat suuruusluokaltaan muun ihmistoiminnan eli tieliikenteen, kotitalouksien ja teollisuuden aiheuttamia hiukkaslukumääräpäästöjä mantereilla. Samaan aikaan kun laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, tulee huomioita kiinnittää näin ollen myös hiukkaspäästöjen vähentämiseen. 

Toimenpiteiden täytäntöönpanossa on tarpeen vielä priorisoida vaikuttavimmat toimet ja resur-soida niiden eteneminen. Vaikutuksia arvioitaessa ja resursseja kohdennettaessa tulee huomioida toimenpiteiden generoima vientipotentiaali. 

Lue koko ITS Finlandin lausunto täältä.

.


ITS Finlandin lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. 

Toimenpiteiden täytäntöönpanossa on tarpeen vielä priorisoida vaikuttavimmat toimet ja resursoida niiden eteneminen. Vaikutuksia arvioitaessa ja resursseja kohdennettaessa tulee huomioida toimenpiteiden generoima vientipotentiaali. Erityisen tärkeää on vauhdittaa markkinaehtoisten ratkaisujen kehittymistä ja luoda siten pohjaa uusille vientituotteille.

Vientiekosysteemien kehittymistä edistetään myös Liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimilla. 

Lue ITS Finlandin koko lausunto täältä.


ITS Finlandin lausunto Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelleen työryhmän loppuraporttiin

ITS Finland antoi lausuntonsa Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelleen työryhmän loppuraporttiin.

ITS Finland pitää ilmasto- ja ympäristöstrategiaa hyvänä avauksena tärkeään teemaan.

Strategian visio on hyvä kokonaisuus ja sen sanoma kulkee rinnakkain liikennealan kestävän kasvun ohjelman kanssa. Strategian lopullisen merkittävyyden ratkaisee täytäntöön-pano eli strategian toimenpiteiden aikataulutus, resursointi ja seuranta. 

Voit lukea ITS Finlandin lausunnon kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto luonnokseen liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaksi

ITS Finland antoi lausuntonsa Liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaksi.

Suunnitelma on hyvä kokonaisuus tärkeään teemaan. Konkretian taso säilyy hyvänä ja askellus kohti automaatiota kulkee realistisin keinoin. Liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla olisi hyvä tarkastella laajemmin globaalia automaatiomarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana.  

Kokonaisuutena suunnitelman tavoitteet ovat kaikki kannatettavia. Lopullisia automaation toteu-tuksen aikatauluja on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta siihen liittyvä työ on jo käynnissä, ja suomalaiset osaajat ovat alan huippua. Parhaillaan on liikennealalla käynnissä useita pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita ja ohjelmia. Erityisesti tulee varmistaa, että liikenteen automaation ja digitalisaation teemat ovat mukana, kun tehdään ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. 

Voit lukea ITS Finlandin lausunnon kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

ITS Finland antoi lausuntonsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi ja oli kuultavana valiokunnassa 13.1.2021.

ITS Finland painottaa investointien suuntaamista aidosti vaikuttaviin digivihreisiin hankkeisiin ja merkittäviin kokonaisuuksiin. Liikenne toimialana on digivihreän murroksen ytimessä ja alan ekosysteemikehitys älykkäiden ja kestävien ratkaisujen ympärillä on hyvässä vauhdissa. Elvytyspanoksia tulee nyt suunnata vientikelpoisten ratkaisujen tukemiseen ja suunnitelmatyötä tehdä yhdessä elinkeinoelämän kanssa yksityisten investointien mobilisoimiseksi. Kotimaan elvytyspaketin suuntaamisen lisäksi tulee varmistaa, että suomalaisyritykset pääsevät kiinni muiden maiden elvytyshankkeisiin.

Katso koko lausunto täältä ja esitys valiokunnassa täältä.


ITS Finlandin lausunto Traficomin puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereitä koskevasta muistioluonnoksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille koskien puolesta-asioijan luotettavuuden arviointikriteereitä koskevaa muistioluonnosta. ITS Finland pitää muistiota hyvänä koontina eri näkökulmista arviointikriteeristön muodostamisen tueksi, mutta nykyisellään antaa väljät raamit arviointikriteerien määrittämiselle. Lausunto on luettavissa täällä.


ITS Finlandin lausunto avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

ITS Finland antoi 23.11.2020 lausuntonsa avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä. 

Lausunnon voit lukea täältä.


ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle romutuspalkkiolaista

ITS Finland antoi 5.11.2020 lausuntonsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien vuosille 2021 ja 2022 ehdotettua romutuspalkkiolakia.

Lausunnon voit lukea täältä.