ITS Finland lausunnot

ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksesta.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaa arviomuistiota

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaa arviomuistiota.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto hallituksen esitykseen HE 27/2022 vp eduskunnalle

ITS Finland antoi lausuntonsa hallituksen esitykseen HE 27/2022 vp eduskunnalle.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selvitykseen E 141/2021 vp ja valtioneuvoston kirjelmään U 16/2022 vp eduskunnalle

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston selvitykseen E 141/2021 vp ja valtioneuvoston kirjelmään U 16/2022 vp eduskunnalle. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selvitykseen eduskunnalle: Komission tiedonanto EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä

ITS Finland antoi lausuntonsa valtioneuvoston selvitykseen eduskunnalle: ”Komission tiedonanto EU:n uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä”.

Lue lausunto kokonaisuudessaantäältä.

 


ITS Finlandin lausunto ITS-direktiivistä

ITS Finland antoi lausuntonsa liittyen ITS-direktiivin uudelleentarkasteluun. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

ITS Finland antoi lausuntonsa liittyen valtioneuvoston periaatepäätökseen liikenneturvallisuusstrategiasta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta liikenneturvallisuusstrategiaksi

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseen liikenneturvallisuusstrategiaksi.

Pidämme liikenneturvallisuusstrategiaa tärkeänä aloitteena kohti kansalaisten turvallista ja sujuvaa liikennettä. Strategiassa luonnostellut linjaukset ovat kattavat ja muodostavat loogisen kokonaisuuden. Strategia ottaa teknologian kehityksen mahdollisuudet huomioon kiitettävästi samoin kuin laajan sidosryhmäyhteistyön merkityksen. Tämä mahdollistaa entistä proaktiivisemman reagoinnin muun muassa kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin tilanteissa, joissa vaikutuksia on haasteellista täysin ennustaa.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien Valtioneuvoston asetusta sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien Valtioneuvoston asetusta sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta.

Näemme avustuksen tukevan liikennealan ekosysteemistä kehitystä, jossa eri toimijat tekevät aitoa yhteistyötä 0-päästöisen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän eteen. Liikennealan kestävän kasvun ohjelma luo mainiot puitteet avustusten vaikutusten maksimoimiseksi ja näemme, että ohjelman jatkotyöskentelyssä tulisi tukea valtionavustusta hyödyntäviä hankkeita.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekoälystä

ITS Finland antoi lausuntonsa seuraaviin Valtioneuvoston kirjelmiin: U-kirje - Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)sekä E-kirje - Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act).

Ehdotus tunnistaa hyvin tekoälyn merkityksen eurooppalaiselle kilpailukyvylle, joka on yksi keskeisiä tekoälyn kehittymisen vauhdittajia. Nykyisellään ehdotus keskittyy ylätason tekoälypolitiikan kuvaukseen, jossa painottuvat eurooppalaiset eettiset arvot, avoimuuden korostaminen, yksilön oikeuksien suojaaminen sekä erityisesti turvallisen tiedon hyödyntämisen periaatteet. 

ITS Finland esittää lausunnossaan neljä ajatusta ehdotuksen näkökulmien laajentamiseksi. Lisäksi toteamme, että ehdotuksen aihe ja ajankohta ovat erittäin onnistuneet ja pidämme hyvänä, että liikenne on tunnistettu yhdeksi seitsemästä korkean vaikutustason sektoriksi.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.