ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta

ITS Finland antoi lausuntonsa luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen automaatiosta.

Periaatepäätösluonnos on hyvä kokonaisuus tärkeään teemaan. Liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla periaatepäätöksessä voisi tarkastella globaalia automaatiomarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana nykyistä laajemmin.

Lopullisia automaation toteutuksen aikatauluja on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta tähän liittyvä työ on jo käynnissä, ja suomalaiset osaajat ovat alan huippua. Vaikka automaatio toteutuukin tulevaisuudessa, niin ala tuo Suomeen runsaasti vientieuroja ja uusia työpaikkoja jo nyt.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täällä.  


ITS Finlandin lausunto selontekoon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

ITS Finland antoi lausuntonsa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032.

Voit lukea lausuntomme kokonaisuudessaan täältä.

 


ITS Finlandin lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä.

Voit lukea ITS Finlandin lausunnon kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden edistämisestä.

Kiertotalouden strategisen edistämisohjelman tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. ITS Finland tukee periaatepäästöstä ja tämän taustalla olevaa kiertotalouden ohjelmaa, jossa on tuotu kiitettävästi esiin yritysyhteistyö, tarvittava pitkäjänteisyys muutoksen aikaansaamiseksi sekä toimenpiteiden vastuut.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto luonnokseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaanliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä - Fossiilittoman liikenteen tiekartta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä - Fossiilittoman liikenteen tiekartta.

ITS Finland on sitoutunut kansalliseen liikenteen päästöjen vähentämistavoitteeseen, jonka mukaan liikenteen päästöt tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 nähden. Liikenne- ja logistiikkapalvelualan toimijat ovat kesäkuussa 2020 julkaisseet yhteisen tiekartan liikenteen päästövähennyspolusta, jossa työssä ITS Finland on ollut mukana. ITS Finland on myös osallistunut Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän työhön. 

Lue ITS Finlandin lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekarttaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitelmaluonnokseen ja vaikutusten arviointiin vuosille 2021–2032

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien suunnitelmaluonnosta ja vaikutusten arviointia: ”Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032”.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston periaatepäätösluonnokseen logistiikan digitalisaatiosta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien valtioneuvoston periaatepäätösluonnosta ”Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta”.

Periaatepäätösluonnos on tärkeä kokonaisuus tärkeään teemaan ja konkretian taso säilyy hyvänä. Logistisen tehokkuuden rinnalla on nyt tarkasteltu myös laajemmin globaalia logistiikkamarkkinaa suomalaisten yritysten kohdemarkkinana.

Suomi on korkean teknologian ja erityisesti insinööriosaamisen kärkimaita maailmassa. Kansainvälisissä vertailuissa digitalisaation mahdollistava infrastruktuurimme on kärkiluokkaa. Sen sijaan näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kaupallistaminen eivät ole olleet samalla tasolla. Periaatepäätösluonnoksen toimeenpano vie logistiikka-alaa lähemmäksi kansainvälisiä miljardimarkkinoita.

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston selvitykseen tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien valtioneuvoston selvitystä: ”Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU uudelleentarkastelu”.

Liikenne ja logistiikka on valtava globaali markkina, jossa eurooppalaisilla toimijoilla on runsaasti osaamista. Eurooppalaisilla toimijoilla on perinteisesti ollut myös vahva asema markkinoilla, mutta liikenteen kytkeytyessä tieto- ja energiaverkkoihin sekä osaksi alustataloutta, olemme saa-neet huomata globaalin kilpailun kiristyvän.

ITS-direktiivissä tulee liikennepoliittisten tavoitteiden rinnalla ottaa nykyistä paremmin huomioon liikennealan liiketoimintapotentiaali, jota tulee aktiivisesti edistää eurooppalaisella innovaatio- ja elinkeinopolitiikalla. Oikeilla strategisilla valinnoilla liikenteestä on rakennettavista ongelman sijaan mahdollisuus, sillä liikenne on toimialana vih-reän siirtymän ja digitaalisen muutoksen ytimessä. 

Lue ITS Finlandin lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain sekä ajoneuvolain muuttamisesta

ITS Finland antoi lausuntonsa liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.


ITS Finlandin lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

ITS Finland antoi lausuntonsa koskien luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. 

ITS Finland tukee meriliikenteen päästökaupan selvittämistä ja mahdollisimman laajamittaisen kansainvälisen koalition saamista päästökauppajärjestelmän taakse. Suomessa on EU:n tasolla korkeatasoista akateemista osaamista päästökaupan saralla (ympäristöekonomian koulutus Helsingin yliopistossa), jonka hyödyntäminen nähdään arvokkaaksi. 

Tammikuun alussa julkaistussa vertaisarvioidussa Tampereen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n laatimassa selvityksessä tuli esille laivaliikenteen hiukkaspäästöt, jotka vastaavat suuruusluokaltaan muun ihmistoiminnan eli tieliikenteen, kotitalouksien ja teollisuuden aiheuttamia hiukkaslukumääräpäästöjä mantereilla. Samaan aikaan kun laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, tulee huomioita kiinnittää näin ollen myös hiukkaspäästöjen vähentämiseen. 

Toimenpiteiden täytäntöönpanossa on tarpeen vielä priorisoida vaikuttavimmat toimet ja resur-soida niiden eteneminen. Vaikutuksia arvioitaessa ja resursseja kohdennettaessa tulee huomioida toimenpiteiden generoima vientipotentiaali. 

Lue koko ITS Finlandin lausunto täältä.

.