ITS Finlandin Syysseminaari järjestettiin 26.11.2020

ITS Finlandin Syysseminaari kokosi marraskuun lopulla noin 200 osallistujaa liikenteen ja logistiikan toimialalta kuulemaan älykkään ja kestävän liikenteen verkoston ajankohtaisimmista teemoista iltapäivän kestäneeseen virtuaaliseminaariin.  

Syysseminaarissa kuultiin innostavia puheenvuoroja ja esityksiä yhdessä tekemisestä, ekosysteemisestä ajattelusta ja klustereiden rakentamisesta. Näistä hyvinä esimerkkeinä esillä olivat raideliikenteen ekosysteemit, KONEen People Flow ekosysteemi, Awake.ai:n Smart Port and Shipping –ekosysteemi sekä Oulun Automotive Cluster 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka herätteli avauspuheenvuorossaan kuulijoiden ajatuksia digitalisaation, datan ja tietoturvan näkökulmasta. Älykkäiden ja kestävien palveluiden omaksumisessa osaksi kansalaisten arkea luottamuksen synnyttäminen on keskeisessä asemassa. Kansalaisten kybertaitojen parantaminen sekä älykkäiden palveluiden tietoturvaan panostaminen vahvistavat luottamusta uusia palveluita kohtaan.  

Digivihreää tulevaisuutta rakennetaan raideliikenteen ekosysteemeissä 

Iltapäivän paneelikeskustelussa olivat esillä raideliikenteen ekosysteemit: SmartRail -ekosysteemi ja Digirata-hanke, jotka ovat molemmat hyviä esimerkkejä laaja-alaisesta yhteistyöstä niin yritysvetoisessa ekosysteemissä kuin viranomaisvetoisessa hankkeessa. VFleetcare puolestaan vie eteenpäin yritysyhteistyötä digitalisoituvan kunnossapidon saralla.  

Keskustelussa kuultiin tiiviit alustukset Škoda TranstechiltaFinraililta sekä VR Fleetcarelta raideliikenteen ekosysteemien tavoitteista ja onnistumisista. VTT kertoi puolestaan kertoi ekosysteemien orkestroinnista saaduista opeista. Yhteinen tahtotila ja luottamus sekä tekemisen konkretia ja mitattavuus nousivat tärkeiksi osaksi ekosysteemeissä toimimista. Ekosysteeminen toiminta ja yhteiskehittäminen luovat vahvat edellytykset tähdätä myös kansainvälisille markkinoille suomalaisella osaamisella. Alan digitalisoituva kansainvälinen markkina on merkittävä ja kehityshankkeet ovat myös oivia kohteita digivihreälle elvytykselle ja EU:n TKI-rahoituksen hyödyntämiselle. 

Data, ihmiset ja osaaminen yhdistyvät älykkään liikenteen uusissa ekosysteemeissä 

Virtuaaliseminaari keräsi monimuotoisen läpileikkauksen alan tuoreisiin ekosysteemeihin ja niiden toimintaan. KONEen älykkäät People Flow -ratkaisut liikuttavat ihmisiä urbaanissa ympäristössä ja KONE rakentaa ekosysteemiä tutkiakseen ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia kaupunkiympäristöjä. Awake.ai rakentaa ekosysteemissään turvallisempia, tehokkaampia ja kestävämpiä satamatoimintoja ja merellistä logistiikkaa datan ja tekoälyn avulla. Ekosysteeminen toiminta tuo voimaa myös Oulussa, jossa perinteisellä suomalaisella telealan osaamisella tähdätään autoalan maailmanmarkkinoille. Rima on nostettu korkealle: tavoite BusinessOulun ekosysteemillä on olla Pohjois-Euroopan yksi vahvimmista autoalan klustereista tulevaisuudessa.  

Logistiikka sähköistyy ja verkottuu 

ITS Finlandin liikenteen kiertotalouden asiantuntija Eemil Rauman esityksessä kuultiin logistiikan sähköistymisestä ja logistiikkaan vaikuttavista trendeistä.  

Verkottuminen tulee mahdollistamaan reaaliaikaiseen tietoon perustuvan logistiikan palveluketjun tulevaisuudessaKysynnän ja kulutustottumusten muuttuessa myös kaluston optimoinnin merkitys kasvaa entisestään ja resurssien jakaminen ajankohtaistuu. Vaihtoehtoisten käyttövoimien markkinan kehitystä määrittävät jatkossa regulaatio, kustannukset, yritysten ja valtioiden tavoitteet sekä ajoneuvomarkkinan kypsyminen. 

Nordic-yhteistyö tähtää liikenteen roamingiin 

Yhteistyö älykkään ja kestävän liikenteen saralla on tiivistä pohjoismaisella Nordic+-tasolla, jossa Norjan, Ruotsin, Tanskan, Islannin, Suomen ja Viron ITS-organisaatiot toimivat yhdessä  

Seminaarin viimeisenä esityksenä kuultiin terveiset MaaS-palveluiden kehittymisestä Norjassa sekä lyhyt katsaus liikenteen roamingiin tähtäävästä NOMAD-hankkeesta ITS Norwayn toiminnanjohtaja Trond Hovlandin kertomana. Hankkeella tähdätään pohjoismaisella tasolla yhteisiin standardeihin ja konsepteihin uusien palveluiden luomiseksi ja liikenteen roamingin toteutumiseksi. Yhteistyötä tehdään myös muiden eurooppalaisten hankkeiden kanssa. 

Regulaatiolla on valtava merkitys palveluiden onnistumisessa niin kansallisella kuin pohjoismaisella tasolla. Suomessa on otettu viime vuosina askelia oikeaan suuntaan palveluiden mahdollistavan datan vapauttamiseksi. Vielä kiritämme pohjoismaisia kollegoja tällä saralla.  

Yhteistyö, osaamisen kehittäminen ja mahdollistava regulaatio tiivistyivät tilaisuuden esityksissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä onnistumisissa. Kiitos Syysseminaarin puhujille ja yleisölle hienosta tapahtumasta! 

Seminaarin nauhoite on katsottavissa ITS Finlandin Youtube-kanavalla ja esitykset tallennetaan Syysseminaarin tapahtumasivulle