Kiertotaloudella rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen; jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Liikenteen kiertotalous on osa kiertotaloutta ja toimimme sen oppeja ja käytäntöjä soveltaen.

Liikenteen kiertotalouden yhteistyöhankkeessa Oulu, Tampere, Lahti, Turku, Vantaa, Helsinki, Sitra ja Smart & Clean –säätiö tekevät yhteistyötä ja jakavat parhaita käytäntöjä edistääkseen liikenteen palveluistumista ja kiertotalouden konkretisoimista. Näiden teemojen kautta tuemme yhdessä kiertotalouden mukaisen liikennejärjestelmän rakentumista.

Hankkeen kuusi painopistettä

Hiilijalanjälkilaskurit ja päästökauppa

Hiilijalanjälkilaskurit ovat yksi työkalu kuluttajien käyttäytymisen muutoksen ohjaamisessa. Tarjoamalla kuluttajille helposti käytettäviä työkaluja oman hiilijalanjäljen mittaamiseen konkretisoidaan oman liikkumisen merkitys hiilidioksidipäästöjen kannalta.

Kaupungit jakavat oppejaan toiselleen (CitiCAP oppien jakaminen, Tampere Finland hiilijalanjälkilaskurien kehitystyön opit ja avoin lähdekoodi), kehittävät yhteistyössä laskureita, hakevat rahoitusta ja keskustelevat pohjoismaisesta hiilijalanjälkilaskurin kehityshankkeesta. Liikenteen kiertotaloushankkeessa luomme mahdollisuuksia tiedon jakamiselle sekä keskustelulle kaupunkien ja yritysten kesken entistä parempien palveluiden luomiseksi kuluttajille.

Kuvalähde: Laura Vanzo, Visit Tampere

Raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemi

Sähkökuorma-autot yleistyvät kaupungeissa vähentäen lähipäästöjä sekä melua tehden kaupungeista terveellisempiä ja mukavampia asuinpaikkoja meille kaikille.

Osana liikenteen kiertotaloushanketta rakennamme pohjaa raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemihankkeen käynnistämiseksi. Keskustelemme yritysten, tutkimuslaitosten, kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteena muodostaa kuva arvokkaista kehityshankkeista, joihin toimijat sitoutuvat ja joiden kautta raskaan kaluston päästöjä vähennetään ja luodaan uusia vientituotteita- ja palveluita Suomeen.

Kehittämällä yhteistyössä sähköisen raskaan kaluston palvelukokonaisuuksia vähennämme tehokkaasti liikenteen päästöjä ja tehostamme ajoneuvojen käyttöä yhteiskehitettyjen palveluiden avulla.

Oulun kaupunki joukkoliikenne

Kiertotalouden palveluiden arkeistaminen ja viestintä

Kaupunkien viestivät aktiivisesti ja ymmärrettävästi liikenteen kiertotalouden mukaisista ratkaisuista ja auttavat näin kuluttajia heidän halutessaan vaikuttamaan omaan liikenteen hiilijalanjälkeensä hyödyntämällä kiertotalouden mukaisia palveluita ja tuotteita.

Osana liikenteen kiertotalous -hanketta viestimme helposti ymmärrettävällä tavalla liikenteen kiertotaloudesta ja teemme sitä tunnettavaksi Suomessa ja kansainvälisillä areenoilla. Tuotamme erilaista viestintämateriaalia kaupunkien käyttöön ja kerromme kiertotaloudesta eri. tilaisuuksissa

Viestintä on vaikuttamista ja asioista kertominen tuo liikenteen kiertotalouden mukaiset ratkaisut ihmisten tietoisuuteen. Kiertotalous saati sen ulottuminen liikenteen saralla on varsin uusi asia ja aiheen arkeistaminen on tärkeää, jotta ihmiset näkevät omien pientenkin valintojen vaikuttavan ympäristön ja talouden kannalta kestävän liikenteen tukemisessa.

Kuvalähde: Oulun kaupunki

Yhteiskäytön tukeminen

Kaupunkipyöräjärjestelmät laajentuvat, sähköpyörien määrät näissä kasvavat ja järjestelmien kattamat alueet kasvavat.

Tuemme kaupunkeja kaupunkipyöräjärjestelmien kehityksessä ja integroinnissa joukkoliikenteeseen. Etsimme rahoitusinstrumentteja, joiden avulla esim. sähköpyöriä saataisiin entistä enemmän osaksi kaupunkipyöräjärjestelmiä. Fasilitoimme keskusteluja ja rakennamme yhteistyötä.

Kuvalähde: Lahden kaupunki

Lahden kaupungin yhteiskäyttöpyörät

Pohjoismaisen yhteistyön edistäminen

Vähäpäästöisten liikenteen palveluiden hinnat laskevat pitkällä aikavälillä verotuksen siirtyessä entistä enemmän päästöpohjaiseksi kiinteiden veromallien sijaan.

Selvittämällä kattavasti liikenteen palveluiden vaikutusta päästöihin, voimme kehittää vero- ja palvelumalleja, joiden avulla liikkuminen siirtyy nopeammin yksityisomisteisista ajoneuvoista ammattimaisesti hoidettuihin palveluihin, joiden hiilijalanjälki on merkittävästi yksityisomisteisia ajoneuvoja alhaisempi samalla tarjoten vastaavan palvelutason.

Pohjustamme yhteispohjoismaista liikenteen palveluiden päästövaikutusselvitystä, joka tuottaa päättäjille tietoa vaikutusarviointeihin ja poliittisiin päätöksiin. Tavoitteena on, että keskipitkällä aikavälillä myös liikenteen palveluiden saralla voidaan siirtyä päästöpohjaiseen verotukseen tai ainakin huomioida päästöt entistä tehokkaammin.

Palveluiden mahdollistaminen

Liikenteen palvelut yleistyvät ja laajentuvat. Kaupungit tunnistavat liikenteen palveluiden  yleistymisen esteitä ja hidasteita ja ratkaisevat nämä mahdollistaen yritysten tarjoamien liikenteen palveluiden, kuten yhteiskäyttöautojen ja latauspalveluiden, yleistymisen.

Kaupunkien rooli liikenteen palveluiden mahdollistamisessa on merkittävä ja käymällä rakentavaa dialogia asiantuntijoiden ja yritysten kanssa kykenemme ratkaisemaan mahdollisia haasteita ja tukemaan liikenteen palveluiden yleistymistä.

Järjestämme tärkeiksi koetuista liikenteen kiertotalouden teemoista tietopajoja, joissa käsitellään erilaisten liikenteen palveluiden roolia, mahdollisuuksia ja haasteita yhteistyössä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Yhteiskäyttöauto

Verkosto

Kaupungit ja kunnat


Helsinki

Kierto- ja jakamistalouden edistäminen on tärkeä osa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa ja muita kaupungin ympäristöohjelmia. Helsinki haluaakin toimia alustana uudenlaiselle liiketoiminnalle ja yhteistyölle, joita kierto- ja jakamistalous synnyttävät.

Liikenteen palveluistumista ja älykästä liikkumista edistetään eri ohjelmatyön kautta sekä mm. Jätkäsaari Mobility Lab -hankkessa ja Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelmassa, johon on kutsuttu mukaan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muita organisaatioita, jotka haluavat yhdessä edistää  kiertotaloutta konkreettisin toimin. Lisäksi Pääkaupunkiseudun palvelukartalle on tänä keväänä luotu Kiertotalous-osio, josta löytyy mm. Helsingin alueella tarjolla olevia yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja.


Vantaa

Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tähän pyritään liikenteen osalta erityisesti panostamalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen, mutta myös kaikin kiertotalouden edistämisen keinoin.


Tampere

Kestävän liikkumisen ratkaisuja Tampereella ovat keskustojen kävelypainotteisuuden, pyöräliikenteen pääreitistön ja sujuvien matkaketjujen kehittäminen, raitiotien laajentaminen myös seudullisesti sekä joukkoliikennepainotteisten katujen lisääminen.

Kaupunkilainen voi Tampere.Finland-sovellukseen kesäkuussa lisätyllä hiilijalanjälkilaskurilla seurata omaa liikkumistaan ja sen hiilipäästöjä, ja kestävästi liikkumalla ansaita etuja. Hervannan Smart City -testialueen kehittämisessä hyödynnetään useiden liikenteen ja liikkumisen sekä avoimen datan ja rajapintojen kehittämiseen keskittyneiden hankkeiden tuloksia sekä tehdään yhteistyötä monien eri projektien kanssa. Kestävän liikkumisen tavoitteita kohti Hiilineutraalia Tamperetta 2030 voi seurata ilmastovahdista.


Turku

Turun kaupunki edistää resurssiviisasta liikkumista ennen kaikkea kaupunki- ja liikennesuunnittelun sekä joukkoliikenteen ja sitä täydentävien liikkumisen yhteispalveluiden kautta. Kaupungin tärkeimmät muutostavoitteet ovat yhteiskäyttöisten ajoneuvojen ja lihasvoimalla liikkumisen lisääminen sekä resurssiviisas matkailu ja kaupunkilogistiikka.


Lahti

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Lahdessa kestävää liikkumista edistetään useilla eri tasoilla. Tavoitteena on luoda edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle kaikilla kulkumuodoilla. Pyrimme mahdollistamaan sujuvan matkojen ketjuttamisen. Kehitämme liityntäpysäköintimahdollisuuksia runkolinjaston solmupisteissä, kehitämme palveluliikennettä ja meillä on juuri lanseerattu sähköavusteisten kaupunkipyörien järjestelmä. CitiCAP-hankkeessa pilotoimme mobiilisovelluksella toimivaa liikkumisen henkilökohtaista päästökauppaa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa.


Oulu

Oulun kaupunki pyrkii ympäristöohjelmassaan kasvattamaan kestävien kulkumuotojen osuutta liikkumisesta. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma (SUMP) on laadittu, ja esim. baanaverkostoa laajennetaan määrätietoisesti. Myös uuden kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta on valmisteilla. Oulun Kaupungin etenemiseen kohti hiilineutraaliutta voi tutustua Ympäristöohjelman sivustolla.

Muut yhteistyökumppanit


Sitran tavoitteena on nopeuttaa siirtymää reiluun ja kilpailukykyiseen kiertotalouteen. Tarjoamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja tämän muutoksen toteuttamiseksi osana koronakriisin jälkeistä jälleenrakentamista Suomessa ja Euroopassa. Suomi voi olla kokoaan suurempi raivaamalla tilaa kiertotalouden edelläkävijäratkaisuille kaikkialla maailmassa.


Smart & Clean oli maailman johtava vaikuttavia ilmastoratkaisuja rakentava yhteisö. Säätiön viisivuotinen toimintakausi päättyi 30.6.2021. Uudenlaiset liikkumisen, asumisen, energian ja kiertotalouden ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta ja luovat uutta liiketoimintaa. Helsingin seudun kaupungit, yritykset ja tutkimusyhteisö ovat olleet mukana rakentamassa monipuolisia, muutosta ilmastoneutraaliin maailmaan vauhdittavia ekosysteemejä.


Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota. Tavoitteenamme on rakentaa sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta.

Pohjoismainen ITS-verkosto

Ota yhteyttä

    Yhteyshenkilösi

    Eemil Rauma

    CIO, Liikenteen kiertotalous
    +358 50 511 7876