ITS Finland lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osiin VNS 16/2022 vp eduskunnalle

Asia: VNS 16/2022 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa ”Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen”

ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikenteen digitalisaation ja uusien palvelujen toteuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

ITS Finland ry on älykkään liikenteen verkosto, jonka vuoksi lausuntomme koskee ensisijaisesti älykkään liikenteen toimialaan, suoraan tai välillisesti, liittyviä näkökulmia. Viime vuosina verkostossamme ovat korostuneet älyliikennepainotusten rinnalla liikennejärjestelmän kestävyys ja erityisesti digitalisaation mahdollisuudet yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tulevaisuusselonteko on erinomaisen mielenkiintoinen kokonaisuus, joka muodostaa laaja-alaisen ja näkemyksellisen pohjan hallituksen ja eduskunnan työlle. Selonteossa tunnistetaan päätöksenteon kannalta merkityksellisiä ja tulevaisuudessa erityistä huomiota vaativia näkökulmia. Selonteon tavoitteena on rakentaa seuraavien sukupolvien Suomea ja vahvistaa Suomen tulevaisuusvalmiuksia. Ennakointi ja tulevaisuuden kehityskulkujen tunnistaminen pidemmällä tähtäimellä on ensiarvoisen tärkeää maailman moninaisessa myllerryksessä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.