Älykkään liikenteen yhteistyöfoorumi

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa  yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota.

ITS tulee sanoista Intelligent Transport Systems and Services eli älykkäät liikenteen menetelmät ja palvelut. Tavoitteena on toteuttaa tiedon hyödyntämisen ja digitalisaation avulla uusia palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi.

ITS Finland on aktiivinen kansainvälinen toimija ja osa National ITS Associations -verkostoa.

Visio & Missio

Vain yhteistyöllä löydämme ratkaisut liikennejärjestelmän haasteisiin.

Kestävyys ja käyttäjälähtöisyys kulmakivinä

Visionamme on kestävä ja käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan arjen elämisen ja tehokkaan liiketoiminnan harjoittamisen. Samalla se luo kasvua ja kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille toimijoille.

Missionamme on edistää älykkäiden liikenneratkaisujen, liikenteen digitalisaation ja palveluistumisen laaja-alaista käyttöönottoa liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Samalla teemme työtä, jotta uusia innovaatioita, yrityksiä, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy Suomen liikennealalle.

Toimintamme pohjana on avoin yhdessä tekeminen, aktiivisuus sekä asiantuntemus.

Liikenteen tulevaisuusverkosto

ITS Finland edistää digitaalista ja kestävää liikennejärjestelmää ja asiakaslähtöisiä liikkumisen ja liikenteen palveluja kaikissa liikennemuodoissa verkottamalla, viestimällä ja vaikuttamalla Suomessa laajan asiantuntijaverkostonsa voimin.

Vähä-älyisestä hiililiikenteestä vähähiiliseen älyliikenteeseen.

ITS Finlandin toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja alan liiketoimintaedellytysten parantaminen. Viestimme aktiivisesti älykkään liikenteen kehityksestä ja vaikutuksesta, järjestämme alan seminaareja ja osallistumme alan kehitystyöhön mm. useissa eri työ- ja ohjausryhmissä.

Rakennamme ja hyödynnämme myös kansainvälistä kontaktiverkostoa ja edistämme maiden välistä yhteistyötä.

ITS Finland on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Vuoden 2020 alusta lähtien ITS Factory on toiminut ITS Finlandin paikallisjaostona Tampereella.

Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Vuoden 2021 toiminta

Vuonna 2021 ITS Finland keskittyy tukemaan älykkään liikenteen alan kestävän kasvun rakentamista. Tulevaisuuden visioissa liikenne nähdään digitaalista tietoa ja tiedonsiirtoa sekä automaatiota ja puhdasta energiaa tehokkaasti hyödyntävänä, turvallisena ja yhteen toimivana multimodaalisena liikennejärjestelmänä. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on luettavissa täällä.

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tuoda liikenteen digitalisaation koko keinovalikoima liikennejärjestelmän kehittämisen osaksi ja siten edesauttaa liikennealan kestävää kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Päätavoitteen rinnalla tavoitteena on, että liikenteen digitalisoitumisen mahdollistamilla tuotteilla ja palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus Suomessa. Käytännön työskentely aihepiirien edistämiseksi muotoutuu vaikuttamisen, verkottamisen ja viestinnän ympärille, joihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Vuoden 2021 painopisteinä säilyvät älykkään ja kestävän liikennejärjestelmätyön edistäminen ja liikennealan kestävän kasvun konkretisoiminen. Liikenne 12 -suunnitelma sekä fossiilittoman liikenteen tiekartta ovat ITS Finlandin alkuvuotta ohjaavia teemoja. Työskentely digitalisoituvan liikenteen ekosysteemien synnyttämiseksi jatkuu tavoitteena toimialan työllisyyden ja kestävän liiketoiminnan edistäminen. Lisäksi keskeisenä teemana työssä on kestävän elvytyksen hyödyntäminen toimialalla. . Keskeisenä työkaluna ovat Liikennealan kestävän kasvun ohjelman sekä liikenteen kiertotalouden edistämishankkeen puitteissa tehtävä yhteistyö liikennealan parhaiden osaajien kanssa.

Lisäksi yhdistys jatkaa työtä liikenteen palveluistumisen edistämiseksi sekä viestinnällisesti että osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmän kehittämisen rahoituskeskusteluun, uusien rahoitusmallien innovointiin sekä liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta koskevaan keskusteluun.

Vuonna 2021 yhdistyksen pitkän aikavälin kehittämisessä luodaan pohja ja suunnitelma toiminnan suuntaamiselle tulevaisuudessa, verkoston kehittämiselle, rahoitukselle sekä hankeyhteistöille. Vaikuttaminen alan toimintaympäristöön, alan asiantuntijoiden ja päättäjien verkottaminen sekä viestintä muodostavat toiminnan rungon vuonna 2021 ja pohjan tulevaisuuden toiminnan kehittämiselle.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään hyödyntäen erityisesti ITS Nationals -verkostoa sekä ITS Nordic+ yhteistyötä ja osallistumalla kansainvälisten hankkeiden työhön neuvonantajana sekä kansainvälisiin tilaisuuksiin puhujana. ITS Finland osallistuu myös mm. EU22-jaoston työhön liikennealan EU-kehikkoon vaikuttamiseksi ja tekee yhteistyötä EU-asioissa muiden toimialan yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma

Kasvuohjelman tavoitteena on kestävän liikennejärjestelmän ja toimialan yritysvetoisen kasvun edistäminen tutkimusalan, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma on tehty vuosille 2018 – 2022. Kasvuohjelma määrittelee yhteisen tulevaisuuskuvan alan kehityssuunnasta, näkemyksen nykyisestä toimijakentästä ja osaamisesta sekä tiekartta alan kehitys- ja investointitarpeista sekä globaaleista liiketoimintamahdollisuuksista.

Liikenteen sähköistyminen, automaatio, palveluistuminen ja digitalisoituminen vaikuttavat kaikkiin liikennealan toimijoihin ja muuttavat alan perinteisiä toimintamalleja. Vaikutukset näkyvät valtion ja kuntien investointitarpeissa, yritysten liiketoiminnassa sekä yhä enenevässä määrin myös liikenteen loppukäyttäjien arjessa. Kasvuohjelman tavoitteena on tukea alan osaamisen kehitystä, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen syntyä sekä kotimaista ja kansainvälistä tunnettuutta.

Kasvuohjelman toimenpiteet koostuvat mahdollistavasta lainsäädännöstä, ennakoivasta tutkimustoiminnasta ja innovatiivisten yritysten monipuolisesta osaamisesta. Markkinakokeilut ja pilotit sekä hyvien ratkaisujen skaalaaminen hankintojen avulla edistävät uudistumista kaupungeissa. Uusien innovaatioiden syntyä ja liiketoimintaekosysteemien kasvua lisätään parantamalla tiedon saatavuutta ja laatua, harkitusti suunnatulla TKI-rahoituksella sekä tukemalla yritysvetoisten ekosysteemien kokoamista ja orkestrointia. Suomen ulkomaillakin tunnustetun liikennealan edelläkävijän maineen ja aktiivisten kansainvälistymistoimien vahvistaminen edistävät yritysten kansainvälistymistä ja invest in -toimintaa.

Kasvuohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ohjelma ja ITS Finland koordinoi sen täytäntöönpanoa.

Kasvuohjelman kokonaisuudessaan löydät täältä. Kasvuohjelmaa päivitetään parhaillaan Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi, joka julkaistaan huhtikuussa 2021.

Kasvuohjelman toimenpiteet

Jäseneksi

ITS Finlandin jäsenenä pysyt ajan tasalla alan uutisista ja olet mukana vaikuttamassa sen kehitykseen.

Liittymällä ITS Finlandin jäseneksi saat mm. helpon tavan verkottua laajalti alan kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin, näköalapaikan kansalliseen päätöksentekoon, uusimman tiedon alan kehityksestä ja pääset mukaan alan kehityshankkeisiin.

Jäsenmaksut vuonna 2020:

  • Varsinainen jäsen tai avainkumppani 12 390 €
  • Verkostojäsen 3 780 € julkishallinnon yksiköltä
  • Verkostojäsen 3 780 €, kun liikevaihto* on yli 25 M€
  • Verkostojäsen 1 890 €, kun liikevaihto* on 2-25 M€
  • Verkostojäsen 630 €, kun liikevaihto on alle 2 M€
  • Verkostojäsen 630 € yliopistoilta ja korkeakouluilta

*liikevaihto edelliseltä vuodelta

Yhdistys on avoinna kaikille uusille jäsenille, jotka tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Vapaamuotoinen jäsenhakemus tulee osoittaa kirjallisena (esimerkiksi sähköpostitse) yhdistyksen toiminnanjohtajalle.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimii Karri Salminen, CGI ja varapuheenjohtaja Jouni Sintonen, Telia. Hallitus koostuu varsinaisten jäsenten ja verkostojäsenten edustajista. Lisäksi avainkumppaneiden edustajilla on hallituksessa läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta. Vuoden 2021 edustajat ovat:

Sami Mikkonen
Mika Vuorio (vara)

Hannu Heikkinen
Mari Flink (vara)

Vesa Kurki
Jaakko Nuottokari (vara)

Sampo Hietanen
Jarkko Jaakkola (vara)

Tuomo Parjanen
Pirkka Lankinen (vara)

Börje Nummelin
Henrik Hultin (vara)

Jouni Sintonen
Marko Lepola (vara)

Christian Sundell
Teemu Nikkilä (vara)

Aapo Anderson
Janne Lautanala (vara)

Tuomo Eloranta
Juha Laakso (vara)

Riku Huhta
Leila Lehtinen (vara)

Iiro Salkari
Jaakko Nousiainen (vara)

Elias Pöyry
Heikki Liimatainen (vara)

Aki Marjasvaara
Anna-Mari Ahonen (vara)

Ulla Tapaninen
Juha Lehtonen (vara)

Timo Saarenketo
Esko Mertsalmi (vara)

Jukka-Pekka Pitkänen
Juha Inkiläinen (vara)

Janne Hauta
Antti Paasilehto (vara)

Eetu Pilli-Sihvola
Pietari Pentinsaari (vara)

Mika Kulmala
Ari Vandell (vara)

Petri Antola
Jari Myllärinen (vara)

Yhteystiedot

Marko Forsblom

Toiminnanjohtaja, KTM
+358 40 514 5100

Työskentelyä liikenteen mielenkiintoisessa maailmassa neljällä vuosikymmenellä. Iso visio ja paljon pieniä askelia. Motivaattoreina C2+K2.

Eemil Rauma

CIO, liikenteen kiertotalous
+358 50 511 7876

Intohimoinen kiertotalouden oppien mukaisten liikenteen uusien palveluiden kehittäjä ja vankka tukija. Uskon yhteistyön ja kannattavan liiketoiminnan ratkaisevan edessä olevat haasteemme.

Sanni Remonen

CCO
+358 40 727 0203

Diversiteetin huomioiva liikennnejärjestelmä palvelee kaikkia – lisätään ääniä keskusteluun ja tekemiseen!

Karri Salminen

Hallituksen pj.
+358 44 544 5151

Rakennetaan yhteistyössä liikenteen digitalisaatiosta viennin kasvusektori meidän kaikkien parhaaksi.

Yhteydenotot sähköpostitse:

etunimi.sukunimi(at)its-finland.fi

Käyntiosoite:

Mikonkatu 9 (Epicenter), 00100 Helsinki

Ota yhteyttä