Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ITS Finland ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 18.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

ITS Finland ry
Mikonkatu 9 (Epicenter)
00100 Helsinki
Y-tunnus: 2036641-3

Marko Forsblom
marko.forsblom@its-finland.fi
Puh. 040 5145100

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen sidosryhmä- ja jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus. Rekisterissä ovat henkilöt, jotka ovat tilanneet yhdistyksen uutiskirjeen, käyneet yhdistyksen tapahtumissa sekä jäseneksi liittyneiden organisaatioiden yhteyshenkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen tpahtuma- ja uutiskirjeen yhteystietoluettelo sekä jäsentiedotteiden lähettämiseen käytettävät yhteystiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sidosryhmään kuuluvilta henkilöiltä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, tapahtumiin rekisteröinnin yhteydessä ja jäsenorganisaatioilta jäseneksi liittymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).