Autonomisten ajoneuvojen trendit

Autonomisten ajoneuvojen trendit 2022 ja odotukset vuodelle 2023

Vuoden vaihde on kulta-aikaa erilaisille koosteille kuluneen vuoden saavutuksista sekä katsauksesta tulevan vuoden suuntaan. Myös ADAS & Autonomous vehicle international -sivutolla on julkaistu IDTechEx:n selvityksiin perustuva katsaus vuoden 2022 trendeistä ja odotuksista vuodelle 2023. 

Robottitaksipalvelut yleistyvät 

USA:n markkinoilla on robottitaksirintamalla tapahtunut paljon jo vuodesta 2021 lähtien, kun sekä Waymolle että Cruiselle myönnettiin luvat operoida San Franciscossa ilman turvakuljettajan läsnäoloa ajoneuvossa. Kesällä 2022 Cruiselle myönnettiin lupa operoida myös vastikkeellisesti. Ajoneuvoja on käytössä melko rajallinen määrä ja myös operointiaika on rajattu käytännössä yöhön. Muita rajoitteita toiminnalle asettaa maksiminopeus (30 m/h tai 48 km/h) sekä alueellinen rajaus kaupungin sisällä. 

Näistä kahdesta toimijasta Cruise on ottanut harppauksia eteenpäin, kun taas Waymon suorituskyky miles per disengagement -mittaristolla (joka mittaa ajettuja kilometrejä ilman turvakuljettajan puuttumistarvetta) on selvästi laskenut. 

Myös Aasian markkinoilla tapahtuu, sillä Kiinassa Baidu, Pony.ai ja AutoX operoivat kukin samantapaisilla ehdoilla tietyissä kaupungeissa kuin Waymo ja Cruise USA:ssa.  

IDTechEx ennustaakin robottitaksipalvelujen yleistyvän vuonna 2023, erityisesti niissä kaupungeissa, joissa se jo on pilottikäytössä. 

Robottibussipalvelut kangertelevat 

Alan suurimpina toimijoina olevat ranskalaiset EasyMile ja Navya ovat tarjonneet 2010-luvulta lähtien noin 200 ajoneuvoa eri markkinoille teknologian pilotointiin. Monessa paikkaa näyttää kuitenkin siltä, että pitkäaikaisen pilotoinninkaan jälkeen ne eivät ole lähempänä kaupallisia toteutuksia. IDTechEx:n selvityksen huomioiden mukaan alan toimijoiden lukumäärä sekä liikevaihto ovat myös laskussa. Syiksi esitetään mm. sääntelyyn liittyvät ongelmat, erityisesti ajoneuvon varustelun sekä tieliikennekelpoisuuden näkökulmasta. 

Automaattikuorma-autoilta odotetaan paljon 

Logistiikkaan liittyvät haasteet, kuten kuljettajapula sekä verkkokaupan yleistymisen myötä kasvava jakelun tarve, ovat maailmanlaajuisia. Yhdeksi ratkaisuksi esitetään automaattikuorma-autoja, jotka liikkuvat monesti yksinkertaisemmassa liikenneympäristössä kuin esimerkiksi robottibussit. Tämä toimintaympäristö olisi nykyteknologialla jo helpommin saavutettavissa. Tähän sovellusalueeseen kohdistuukin paljon odotuksia ja IDTechEx ennustaa USA:ssa joidenkin kaupallisten robottikuorma-autoreittien aloittavan operoinnin vuonna 2023. 

Lidarin vuosi 

Lidar-tutkat ovat olennainen osa automaattiajamisen sovelluksia. Tähän mennessä tämä teknologia on ollut varsin kallista, mutta vuosi 2022 näyttää olevan käännekohta kyseisen teknologian hintakehitykselle. Useat ajoneuvovalmistajat ovat julkistaneet malleja, jotka sisältävät lidar-tutkan. Esimerkiksi Volvo, BMW, Audi, Volkswagen ja Mercedes ovat jo sisällyttäneet tai aikovat sisällyttää näitä premium-malleihinsa. Teknologian odotetaan siirtyvän pienellä viiveellä premium-mailleista myös yleisempiin malleihin samaan tapaan kuin vaikkapa infotainment-näytöt löytyvät nykyisellään jo useimmista automalleista. Tämän teknologian yleistymisen myötä IDTechEx odottaa yhä useamman ajoneuvovalmistajan tuovan automaatiotason 3 sovellutuksia ajoneuvomalleihinsa vuonna 2023.  

ITS Factoryn pohdinta: 

Robottitaksipalveluita ei Suomessa vielä ole vastaavassa mittaluokassa nähty, mutta ITS Finlandin delegaatio pääsi näitä ITS World kongressin yhteydessä testaamaan San Franciscossa, tarkemmin aiheeseen voi tutustua Eetu Pilli-Sihvolan blogikirjoituksessa. Vastaavia tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja, joihin on lisätty automaattiajamisen teknologiaa sekä järjestelmiä on vuoden 2022 aikana kuitenkin operoinut Sensible4 Tampereella SHOW-hankkeessa Toyotan Proace -malleillaan. Euroopassa robottitaksipalveluita tullaan näkemään ensimmäisten joukossa todennäköisesti Oslossa, sillä Tekniikka & Talous -lehden uutisoiman mukaan virallista yhteistyötä tehdään jo Oslon kaupungin, Waymon sekä Geely-konserniin kuuluvan robottiautojen modulaarisia alustoja valmistavan Cevt-yrityksen kanssa. Millä aikataululla ja laajuudella tämä palvelu alkaa näkyä katukuvassa tarkentunee myöhemmin. 

 

Sen sijaan robottibussikokeiluja Suomessa on toteutettu useampiakin ja samantapaisia ongelmakohtia sääntelyyn, varusteluun sekä tieliikennekelpoisuuteen on tunnistettu. Parhaillaan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta on useita näitä varusteluun liittyviä ongelmia huomioitu ja lakia onkin pyritty nyt täydentämään siihen suuntaan, että ajoneuvojen varusteluun liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset huomioisivat paremmin automaattiliikenteeseen suunnitellut ajoneuvot, joissa ei välttämättä tarvita aiemmin ajoneuvolaissa vaadittuja varusteita, kuten peilejä tai rattia. Toisaalta ajoneuvolain täydennys mahdollistaisi kokeilujen vastikkeellisuuden, joten seuraavaksi toteutettavissa piloteissa kannattaa entistä enemmän huomioida joukkoliikenteeseen integroitumisen näkökulma ja pohtia millaista tietoa esim. käyttäjämääristä ja eri lippuratkaisuista tarvittaisiin. Joukkoliikenteen hankintamalleja sekä kustannuksia kannattaa myös tarkastella yksittäistä automaattibussin operoimaa reittiä laajemmin ja pohtia miten automaattibussit voisivat edistää joukkoliikennettä kokonaisuutena (huomioiden vaikutukset runkoreittien järjestämiseen ja autokiertoihin). Vaikuttaakin siltä, että Suomessa ollaan sääntelyn kannalta otettu vahvoja askeleita oikeaan suuntaan.  

Logistiikan haasteet ovat meillä Suomessa varsin samantapaisia kuin IDTechEx:n esiin nostamat ja varmasti täälläkin automaattikuorma-auto voisi olla ainakin pilotoimisen arvoinen sovellus. Toimintaympäristö tieverkolla on totisesti yksinkertaisempi kuin katuverkolla, ja Suomessa tieverkon soveltuvuutta onkin jo tutkittu automaattiliikenteen näkökulmasta Väyläviraston julkaisusarjassa julkaistussa Automoto-hankkeen loppuraportissa. Raportin mukaan tieinfra tukee automaattiliikenteen toimintaympäristöä varsin hyvin. Lähimpiä alan toimijoita löytyy länsinaapuristamme Ruotsista, jossa Einride operoi jo pilottikohteissa muun liikenteen seassa. Ehkäpä vuonna 2023 myös Suomessa nähdään ensimmäinen tämän sovellusalueen kokeilu. 

Niin lidar-tutkien kuin yleisemminkin automaattiajamisen vaatiman teknologian kustannukset ovat olleet yksi hidastava tekijä automaattiliikenteen sovellusten yleistymisessä ja pilotoinnissa Suomessakin, joten teknologian halventuminen saattaa olla se piristysruiske, jota ala on kaivannut. Lidar-teknologian yleistyminen ajoneuvomalleissa mahdollistaa myös yleisemmin ADAS-järjestelmien laajenemisen ajoneuvoissa ja täten auttaa osaltaan esimerkiksi liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Näiden uusien laitteiden ansiosta ajoneuvot keräävät myös entistä enemmän ja tarkempaa dataa tie- ja katuverkolta. Tälle datalle olisi paljon hyödyntämiskohteita mm. liikenteen tilannekuvan muodostamisessa ja liikenteenhallinnallisissa toimenpiteissä. Mutta millä ehdoin tätä dataa voitaisiin näissä käyttötarkoituksissa hyödyntää? 

 

Ville Kilpiö
Älyliikenneintoilija
Sitowise 

Kuva lainattu artikkelista: Denso-x