Kasvufoorum keräsi kestävän ja älykkään liikenteen päättäjät ja asiantuntijat yhteen lokakuussa

Yhteistyö, rohkeus ja ennakkoluulottomuus korostuivat työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenteen kansallisen kasvuohjelman kanssa järjestetyssä Kestävää liiketoimintaa liikenteestä – virtuaalisessa Kasvufoorumissa 21.10.2020 

Tapahtuman aikana kuultiin lukuisia haastatteluja sekä paneelikeskustelu kestävän ja älykkään liikenteen liiketoiminta-mahdollisuuksien ympäriltä. Yhteinen tahtotila kestävän liikenteen mahdollistamiseksi maalla, merellä ja ilmassa on olemassa ja yritykset ovat jo asettaneet omia 1,5 asteen tavoitteitaanKestävä liikenne ja siitä syntyvä liiketoiminta mahdollistuvat yhtälöllä, jossa teknologia, osaaminen ja asiakaskokemus yhdistyvät osiaan suuremmaksi kokonaisuudeksi.  

Ministerit peräänkuuluttavat poikkitieteellistä yhteistyötä liikenteen alalla ja sen ulkopuolella 

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka peräänkuuluttivat molemmat puheenvuoroissaan verkostoitumisen, yhteistyön ja vuoropuhelun voimaa kestävän ja älykkään liikenteen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pitivät Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa tärkeänä työkaluna tässä 

Koko liikenteen toimiala on keskeisessä asemassa ratkaisemassa ihmiskunnan polttavinta ongelmaa – ilmastonmuutosta. Suomessa on maailmanluokan osaamista toteuttaa liikennejärjestelmän ja -palveluiden kestävä uudistuminen teknologian sekä asiakasymmärryksen avulla. Parempi palvelutaso ja laajemmat taloudelliset hyödyt, kilpailukyky sekä kestävyys syntyvät toimialan kokonaisvaltaisella yhteistyöllä ja luotaamalla katse myös sen rajojen ulkopuolelle.  

Yrityspuheenvuoroissa korostuivat asiakaskokemuksen ja kilpailukyvyn merkitys

Tapahtuman aikana kuultiin joukko liikennealan eri osa-alueita edustavia yrityshaastatteluja, joiden teemat tiivistyivät kestävän kilpailukyvyn ja paremman asiakaskokemuksen saavuttamisen ympärille.  

Edelläkävijätoimijoiden keskuudessa kestävyys nähdään perinteistä yrityksen CSR:ää laajempana kokonaisuutena, joka kumpuaa yrityksen strategiasta hyödyttäen sekä liiketoimintaa, innovaatioita että asiakaskokemusta. Cargotecillä kestäyys on yrityksen ydinliiketoimintaa – digitalisaatio ja kestävät sekä modernit ratkaisut vaativat investointeja, mutta luovat myös tuottoja.  

Liiketoimintaekosysteemit yrityskentällä muodostuvat liiketoimintatavoitteet ja kasvu edellä. Uudet innovaatiot mahdollistetaan datan jakamisella ekosysteemissä, mistä hyvänä esimerkkinä tapahtumassa nousi muun muassa KONEen People flow -ajattelu ja sen ympärilleen synnyttämät uudet palvelut sekä rakennetun ympäristön kytkeytyminen liikenteen toimialaan.  

Osaamisen jakaminen ja kasvattaminen on keskeisessä asemassa kestävän ja älykkään liikenteen tavoitteiden saavuttamisessa. Alan osaamista voidaan laajentaa sekä paremmalla yliopistoyhteistyöllä että tuomalla osaamista toimialan ulkopuolelta. Näin tekee muun muassa Rightware, jonka ensiluokkainen teknologia perustuu pelialalta tuotuihin malleihin.  

Liikenteen data -keskustelu kulminoituu saumattoman asiakaskokemuksen mahdollistamiseen kattaen koko maan 

Digitalisaation merkitys on mittaamaton kestävämpien vaihtoehtojen edistämisessä ja logististen ketjujen tehostamisessa. Tämä edellyttää avoimia rajapintoja sekä kohtuullisia ehtoja ja yhteisiä pelisääntöjä datan hyödyntämiseksi liikennejärjestelmän tehostamisessa ja uusien palveluiden tuottamisessa.  

Kestävä ja älykäs liikennejärjestelmä syntyy julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ja eri datalähteitä hyödyntämällä. Julkisten toimijoiden rooli on luoda puitteet yritysten toiminnalle sekä mahdollistaa uudet liiketoimintamallit asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisessa.   

Mahdollistamalla hajautetun liikennetiedon hyödyntäminen ja markkinan syntyminen ekosysteemikehityksellä ja luomalla yhteiset toimintamallit sekä digitaaliset säännöt, yritykset voivat rakentaa datakerroksen päälle omaa ja yhteistä liiketoimintaa sekä parantaa asiakas- ja matkustajakokemusta läpi liikenteen toimialan. Yhteinen missio on laittaa asiakas keskiöön ja asettaa hyvä palvelutaso liikkumisen järjestelmälle koko maan kattavasti 

Uudistuminen vaatii yhteistyötä, rohkeutta ja etunojaa koko liikkumisen ekosysteemissä.  

Tapahtuman aikana kuullut haastattelut ja paneeli ovat katsottavissa ITS Finlandin tapahtumasivulla. Toivottavasti nämä keskustelut herättävät uusia ajatuksia ja luovat mahdollisuuden avata uusia keskusteluja kestävämmän liikenteen ja liikennealan työllisyyden ja viennin edistämiseksi.