1. Yhteinen tahtotila ja mahdollistava hallinto

Kasvuohjelman ekosysteeminäkökulma korostaa julkishallinnon roolia yritysten aktiivisena yhteistyökumppanina ja uusien markkinoiden rakentajana. Julkishallinto luo toiminnallaan edellytyksiä uusien liiketoimintaekosysteemien kehittymiselle.

Julkisen sektorin roolina on toimia etenkin mahdollistajana niin kokeilujen, hankintojen kuin lainsäädännön ja politiikan kautta.  Julkinen sektori ei valitse voittajayrityksiä ja -aloja, vaan pyrkii tiiviissä vuorovaikutuksessa yrityskentän toimijoiden kanssa tunnistamaan ja kehittämään lupaavilta vaikuttavia ekosysteemejä. Lainsäädäntötyössä ennakoidaan ja varaudutaan uusien ratkaisujen tuomiin mahdollisuuksiin ja muuttuviin tarpeisiin sekä luodaan markkinoilla tilaa uusille toimintamalleille.

Yksityisen sektorin tuotekehitys- ja investointipanostusten aktivoimisessa on tärkeää harjoittaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä politiikkaa. Erityisen tärkeää on saada aikaiseksi mahdollisimman laaja niin julkisen kuin yksityisen sektorin sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin sekä politiikkaan, lainsäädäntöön ja linjauksiin.

Kasvuohjelman puitteissa pyritään kaikkien eri osapuolten kesken vahvistamaan julkisen sektorin mahdollistavaa roolia yritysten kasvun edistämisessä ja luottamuksen rakentamisessa.

TOIMENPITEET 2018–2022

1. Laaditaan liikennealan pelikirja, jossa selkeytetään julkisen ja yksityisen sektorin roolit markkinoilla sekä sitoutetaan kaikki toimijat yhteisiin pelisääntöihin. Pelikirjan sisällön puitteissa kirkastetaan ne toimet, joilla etenkin julkinen sektori pystyy edistämään yritysvetoisen kasvun syntyä samalla, kun sen omat tavoitteet saavutetaan tehokkaammin. (TEM & LVM, yritykset, kaupungit ja kunnat, TKI-toimijat: 2018).

Toimenpide on käynnissä. Pelikirjaa on työstetty yhdessä toimialan kesken ja se on ollut avoimella lausuntokierroksella: Liikennealan pelikirja lausuntopalvelussa. Pelikirjan on tarkoitus valmistua vuoden 2020 keväällä.

2. Luodaan mekanismi, jolla kasvuohjelman yritystoimijat ja ekosysteemit pystyvät tehokkaasti välittämään tietoa niiden kohtaamista pullonkauloista kasvuohjelman neuvotteluryhmälle. (Kasvuohjelman neuvotteluryhmä (ks. Luku 5): 2018-.

Kasvuohjelman ohjausryhmä on asetettu toukokuussa 2018 ja se kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut helmikuussa 2019 liikennemarkkinafoorumin keskustelemaan liikennepalvelulain vaikutuksista. Traficom puolestaan kokoaa toimialan liikennemarkkinaverkostoon ajankohtaisista asioista keskustelemaan ja liikennepalvelulain täytäntöönpanoa edistämään.

3. Tarkastellaan ja kehitetään uusia ja käytössä olevia taloudellisia ohjausmekanismeja (kannusteet, tuet ja verotuskäytännöt) siten, että ne tukevat sekä kestävän politiikan että kasvuohjelman tavoitteita. (LVM, yritykset, ohjausmekanismeista vastaavat tahot kattavasti, TKI-toimijat: 2018- : välitarkastelu 2020).

Valtiovarainministeriö on asettanut elokuussa 2019 työryhmän arvioimaan liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta. Työryhmän toimikausi on 1.2.2021 asti. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on puolestaan asettanut marraskuussa 2019 työryhmän laatimaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Työryhmän toimikausi on 30.10.2020 asti. Työryhmä voi antaa erillisen välirapor­tin työsuhde-etujen veromuutoksista.

Kasvuohjelmassa mukana olevat tahot osallistuvat em. työryhmien työhön.