Liikennealan kansallisen kasvuohjelman päivitys käynnistyy

Liikennealan kansallisella kasvuohjelman 2018-2022 tavoitteena on tukea alan yritysvetoista  kasvua ja vientiekosysteemien kehittymistä yksityisen ja julkisen sektorin sekä tutkimuskentän entistä tiiviimmän yhteistyön kautta sekä suomalaisen liikenne alan kansainvälinen tunnettuus ja edelläkävijyys. Ohjelman puitteissa pyritään hyödyntämään vähähiilisten ratkaisujen tuoma työllistämis- ja vientipotentiaali.

Ohjelma koostuu tavoitetta tukevista noin 30 toimenpiteestä, joilla mm. vauhditetaan osaamisen kehitystä, tiedon laajamittaista hyödyntämistä liiketoiminnan pohjana, uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen syntyä, sekä markkinareferenssien saamista julkisten hankintojen kautta. Esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä tuetaan vahvasti Business Finlandin ”Smart Mobility Finland”-ohjelmakokonaisuuden kautta.

Kasvuohjelmassa on mukana  laajapohjainen joukko julkisen sektorin toimijoita: TEM, LVM, YM, MMM, OKM, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Business Finland, VTT, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Maanmittauslaitos, Sitra, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Hämeen liitto (Kasvukäytävä)  ja ITS Finland, joka koordinoi ohjelmaa. Lisäksi valmistelussa ja toteutuksessa on tutkimussektori ja elinkeinoelämä vahvasti mukana.

Ohjelma on nyt päätetty päivittää vastaamaan entistä paremmin nykyisen hallitusohjelman tavoitteita sekä tukemaan toimialan kestävän kasvun ja kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin hyödyntämistä, huomioiden mm. EU:n Green Deal-ohjelma. Tavoitteena on myös laaja kestävyyden huomioiminen, ml. sosiaalinen kestävyys, osana tavoitteistoa ja liiketoimintamallien kehittämistä. Samoin päivitetään liikennealan ekosysteemikehitystä, josta hyvänä esimerkkinä on SmartRail-ekosysteemi, koskevat toimenpiteet ja otetaan logistiikkasektori vahvemmin mukaan toimenpiteisiin. Viennin ja kv-kasvun vauhdittaminen on erityisen tärkeää muuttuneessa toimintaympäristössä. Uusien innovatiivisten palveluiden kehittyminen haastaa sekä liikennalalla olevia että julkisen puolen toimijoita entistä ennakoimattomammin ja kilpailu maailmalla edelläkävijäratkaisuista kovenee koko ajan.

Vireillä onkin useita eri hankkeita, jotka tulevat määrittämään liikennealan tulevaisuuden suuntaa.  Käynnissä on ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön, fossiilittoman liikenteen työryhmä sekä ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia. Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman ja logistiikan digitalisaatiotiekartan valmistelu ovat työn alla. Työtään tekee myös liikenteen verotusta tarkasteleva työryhmä. Lisäksi valmisteilla on poikkihallinnollinen kiertotalousstrategia sekä kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma.  Kaupunkien osalta suuntaa määrittävät myös monivuotisen MAL-sopimukset. Kestävän kasvun ohjelman toimenpiteillä on tarkoitus soveltuvin osin tukea em. hankkeiden tavoitteita toimialan kestävän liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja toimia esimerkiksi kv-viennin ja kasvun ohjelman osalta toimialakohtaisena täytäntöönpanonatyökaluna.

Päivitys tehdään kevään ja kesän 2020 aikana ja työhön otetaan mukaan laajapohjainen joukko liikennesektorin toimijoita. Parhaillaan kansalaisten ja organisaatioiden toimintaan vaikuttaa merkittävästi koronaviruksen ja sen leviämisen välttämistoimien vaikutukset. Samaan aikaan on kuitenkin rakennettava pohjaa normaalitilanteeseen palaamista varten. Tavoitteena on saada alan ja erityisesti yritysten tarpeisiin vastaava työkalu liikennealan murroksen eteenpäin vientiin.