Kaikki keinot tarvitaan fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 27.10.2020 Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän raportin. Työryhmätoimeksiannon mukaan tehtävänä on ollut tunnistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessäTyöryhmän työn pohjalta ministeriössä laaditaan tiekartta, jossa on tunnistettu sekä keskeiset toimenpiteet että niiden kustannukset ja muut vaikutusarviot.   

Työryhmän suositukset jakautuvat neljään eri liikennemuotoon eli tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenteeseen. Ne koskevat vaihtoehtoisia käyttövoimia, liikennevälineiden energiatehokkuutta, liikennejärjestelmän energiatehokkuutta sekä liikenteen hinnoittelua ja veroja. 

Tieliikenteen osalta esitetyt päästövähennyskeinot jakaantuvat neljään kokonaisuuteen: 

  1. Vaihtoehtoiset käyttövoimat – biokaasu- ja sähköautoista valtavirtaa 
  2. Liikennevälineiden energiatehokkuus – kannusteita päästöttömään teknologiaan ja polttoaineisiin 
  3. Liikennejärjestelmän tehokkuus 
  4. Liikenteen hinnoittelu ja verot 

ITS Finland pitää työryhmän raporttia ja siinä esitettyjä toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkia käytössä olevia keinoja ja määrätietoisia toimenpiteitä, minkä lisäksi tulee varmistaa oikeudenmukainen siirtymä fossiilittomaan liikenteeseen. 

ITS Finland on ollut mukana työryhmän työssä ja on sitoutunut kansalliseen liikenteen päästöjen vähentämistavoitteeseenLiikenne- ja logistiikkapalvelualan toimijat ovat myös kesäkuussa 2020 julkaisseet yhteisen tiekartan liikenteen päästövähennyspolusta, jossa työssä ITS Finland on ollut mukana. Tiekartassa on esitetty laaja-alainen keinovalikoima liikenteen päästövähennyksiin pääsemiseksi. Toimialan työn tavoitteena oli tukea ministeriön tiekarttatyötä. 

Päästövähennystoimenpiteiden vaikutusten arviointeja tulee täydentää jatkotyössä 

Liikenne- ja viestintäministeriö on työryhmän työn ohessa teettänyt ja laatinut vaikutusten arviointeja osasta päästövähennystoimenpiteitä. Työryhmä ei ole ollut mukana vaikutusten arvioinnin laadinnassa. ITS Finlandin näkemyksen mukaan nyt teetetyt arviot eivät anna riittävän kokonaisvaltaista kuvaa käytettävissä olevista päästövähennyskeinoista ja niiden vaikutuksista, eivätkä ne mahdollista keinojen kokonaisvaltaista vertailua tiekartan laatimista varten.  

Tehdyissä tiekartan taustaselvityksissä laskennalliseen vaikutusten arviointiin on viety vain osa työryhmässä tunnistetuista toimenpiteistä. Monia liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämiseen ja digitalisaatioon liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia ei ole arvioitu, vaikka niistä syntyy kokonaisuutena merkittäviä päästövähenemiä.  

ITS Finland jätti täydentävän lausuman työryhmän raporttiin 

Tämän vuoksi ITS Finland jätti työryhmän raporttiin täydentävän lausuman, jossa ehdotetaan, että seuraavat seikat tulisi ottaa jatkotyössä huomioon: 

  • Päästövaikutusten arviointiin tulisi nostaa laajemmin liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämisen ja digitalisaation toimenpiteitä.  
  • Vaikutusten arviointia tulisi laajentaa aikaisempien tutkimusten ja selvitysten tuloksiin perustuvilla aineistoilla, eikä nojautua yksinomaan tätä tiekarttaa varten tehtyihin erillistutkimuksiin, joissa käytetyt menetelmät eivät kaikilta osin sovellu tarkasteltujen keinojen arviontiin 
  • Vaikutusten arviointia tulisi laajentaa kattamaan vaikutukset monipuolisesti elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle, mukaan lukien liikennetoimialan vienti ja kasvu. Laadullisissa arvioinneissa myös potentiaaleja tulisi tuoda esille. 
  • Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpidelinjausten ja vaikutustenarviointien tulisi ohjata Liikenne 12 -ohjelmaa ja verotusta uudistavan työryhmän työtä. 

 Päästövähennysten saavuttaminen kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisten ratkaisujen vientipotentiaalin hyödyntäminen edellyttää tiivistä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Monet liikenne- ja logistiikka-alan toimijat ovat jo asettaneet itselleen päästövähennystavoitteita. Useat sektorin toimijat myös kehittävät liiketoimintamallejaan suoraan vähäpäästöisyyden ympärille. 

Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä nyt julkaistun raportin ja vaikutusarviointien pohjalta. Periaatepäätökset tieliikenteen (luonnos Fossiilittoman liikenteen tiekartaksi), lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä lähtevät lausunnoille loppuvuodesta. Periaatepäätökset on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2021. 

Lisätiedot:

ohjelmajohtaja Laura Eiro, puh. 0400 969293 

Lue lisää:  

ITS Finlandin täydentävä lausunto

Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti 27.10.2020