Pro gradu -tutkielma älykkään liikenteen mahdollisuuksista ja haasteista Suomen kunnissa

Suomi, Blogi

Blogikirjoitus älykkääseen liikenteeseen liittyvästä pro gradu -tutkielmasta, jonka on tehnyt tuotantotalouden ekonomi Aukusti Perttula.

Älyliikenteen näkymät ja kestävyys

Olen vastavalmistunut tuotantotalouden ekonomi Aukusti Perttula. Sain hienon mahdollisuuden julkaista blogikirjoituksen älykkääseen liikenteeseen liittyvästä pro gradu -tutkielmastani, joka valmistui viime vuoden loppupuolella. Työssäni tavoitteena oli hahmottaa älykkään liikenteen melko laajaa viitekehystä eli mistä kaikista eri asioista ja ulottuvuuksista se koostuu ja huomioida myös kestävyyden näkökulma. Sen lisäksi varsinaisessa tutkimusosassa pyrin löytämään yleisesti havaittuja mahdollisuuksia ja haasteita liittyen älykkään liikenteen eri teknologioiden käyttöönottoon Suomen kunnissa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan perehdytty yksittäisten kuntien piirteisiin. Kirjallisuuskatsausta tehdessäni huomasin, että viime vuosina aiheeseen liittyvät termit ovat tarkentuneet ja älykaupungin olemus on muuttunut teknologiakeskeisyydestä enemmänkin kaupungin asukkaiden tarpeita korostavaksi.

Tutkimusaiheen valitseminen

Halusin tutkielmassani perehtyä mielenkiintoiseen aiheeseen, joka olisi hyödyllinen myös työelämässä. Älykaupungit ja niihin liittyvät teknologiat ovat jo pidemmän aikaa kiinnostaneet minua. Päätin keskittyä kaupungin sisällä tapahtuvaan liikenteeseen, joka älykaupunkisuunnittelussa minua kiinnostaa eniten. Etenkin tutkielman alussa kirjallisuuskatsaukseen sisällytettävien lähteiden valintaprosessi otti aikansa, mutta sen avulla pystyin syventymään tarkemmin aiheeseeni sopiviin lähdetutkimuksiin. Tietokantojen hakutuloksista havaitsin, että älykkäisiin kaupunkeihin liittyvien julkaisujen määrä alkoi kasvaa vuoden 2010 jälkeen, ja työssä hyödynsin paljon juuri viime aikoina julkaistuja tutkimuksia.

Tutkimustuloksista

Yhtenä johtopäätöksenä voikin todeta, että liikennejärjestelmän kehittämistä tulee lähestyä laajalla skaalalla hyödyntäen eri tapoja, jotta lopputulos olisi tehokkaampi ja kestävämpi.  Älykkään liikenteen teknologiat tarjoavat oivallisia työkaluja tai jopa kokonaan uusia mahdollisuuksia liikennejärjestelmän kehittämiseen. Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa väestön kasvu on aiheuttanut suurimmat haasteet liikennejärjestelmille, joita sitten älykkäillä ratkaisuilla on pyritty ratkomaan. Myös Suomessa suurimpiin kasvukeskuksiin liittyy samankaltaisia haasteita, kun ihmisten ja autojen määrä kasvaa, jolloin lisäkapasiteettia vaaditaan niin autoteiltä kuin joukkoliikenteeltä. Pienemmissä kunnissa älykkäillä ratkaisuilla pääasiallisesti pyritään tehostamaan toimintaa ja saada samaan aikaan säästöjä. Tutkielmasta nousi esille muun muassa älykaupungin eri osa-alueiden tietojen yhdistelemiseen liittyvät mahdollisuudet. Esimerkiksi se, mitä kaikkea uutta tietoa voitaisiin saada yhdistämällä älykkään liikenteen ja älykkään energiajärjestelmän keräämiä datasettejä. Monissa tutkimuksissa pohdittiin, että tähän seikkaan myös älykaupunkien tulisi tähdätä, jotta niiden kokonaistehokkuus paranisi ja järjestelmistä saataisiin kaikki hyöty irti.

Kuva 1. Älykkään liikenteen yleisimmät ratkaisut liittyvät muun muassa pysäköintiin, liikenteen ohjaukseen, katuvalaistukseen, reitin optimointiin, turvallisuuteen ja yhteiskyyteihin.

Tutkielman tutkimusosa koostuu haastatteluista, joihin haastattelin viittä eri älykkään liikenteen asiantuntijaa eri sektoreilta. Haastattelujen perusteella pääasialliset mahdollisuudet älykkään liikenteen ratkaisujen käyttöönotossa ovat niiden hyödyntäminen kulkumuotojakauman muuttamisessa, ajoneuvojen käyttövoimajakauman muuttamisessa ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Sen sijaan yksi pääasiallisista haasteista liittyy siihen, että uusien älykkään liikenteen ratkaisujen pitää olla melko pitkälle kehitettyjä, jotta ne voidaan ottaa osaksi liikennöinnin ekosysteemiä muun muassa eri lait ja standardit huomioiden. Lisäksi haasteiksi on koettu älykkään liikenteen ratkaisuihin vaadittavien resurssien sisällyttäminen osaksi kuntien budjetointia, uusien sensoreiden sähkön saanti ja uusien älykkäiden liikenneratkaisujen bisnesmallien rakentaminen toimivaksi.

Lopuksi

Aiheeseen liittyvää materiaalia löytyy todella kattavasti, joten kiinnostavaa tutkittavaa riittää. Tutkimusvaiheen loppupuolella huomasin, että olin saanut valtavasti uutta tietoa kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosan kokoamisen myötä. Minua kiinnostavatkin älykkään liikenteen kehittämiseen liittyvät julkiset hankkeet ja niihin liittyvät haasteet.

Tarkemmin tutkielmaani voi tutustua oheisen linkin kautta: Opportunities and Challenges for Implementing Smart City Solutions in Finnish Municipalities : Viewpoint of Sustainable Transportation – Osuva (uwasa.fi)

Vastaan mielelläni tutkielmaani koskeviin kysymyksiin.

Aukusti Perttula
Tuotantotalouden ekonomi
Tampere

Jaa sivu eteenpäin

Lisää kirjoituksia

Uutinen

Intertraffic Amsterdam 2024

Viikko Intertraffic Amsterdamiin Intertraffic Amsterdam on kansainvälinen foorumi kaikille liikenneteknologian ammattilaisille maailmanlaajuisesti. Yli 900 näytteilleasettajaa yli 100 maasta tarjoaa kattavan katsauksen uusimpiin suuntauksiin ja kehitykseen. ITS Finland yhdessä ITS Nordic+ kanssa osallistuvat tapahtumaan yhteisosastolla ITS Nationlasin alla. ITS Nationals tuo yhteen kymmenen maata Euroopasta. ITS Finlandin alla osastolle numero 02.308 osallistuu 8 jäsentämme; Finntraffic, Forum […]
Lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto-Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta   ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää […]
Lausunnot

Älykkään liikenteen verkosto ITS Finlandin lausunto koskien valtioneuvoston selvitystä Suomen avaintavoitteiksi EU-vaalikaudelle 2024-2029

 Asia: E 58/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029   ITS Finland toimii digitaalisen liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja elinkeinoelämän toimijat yhteen. ITS Finland on voittoa tavoittelematon asiantuntijaverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenorganisaatiota, joissa työskentelee yli 30 000 työntekijää. Yhdistyksen tavoitteena on edistää liikenteen digitalisaation ja uusien palvelujen toteuttamisen yleisiä edellytyksiä […]