ITS Finland jäsenkyselyn tulokset

Syyskuussa 2020 kysyimme palautetta jäseniltämme ITS Finlandin toiminnasta; halusimme tiedustella jäsenorganisaatioidemme mielipidettä siitä, mitä yhdistyksen toiminnassa toivotaan kehitettävän ja missä olemme onnistuneet. Vastauksia kyselyyn saatiin 51 organisaatiosta. Edellinen kysely on tässä muodossa tehty syksyllä 2017.

Kokonaisuutena palaute oli oikein positiivista, jäsenet ovat kokeneet toiminnan vaikuttavaksi ja saaneet verkostosta sisältöä omaan tekemiseensä. Yhdistys on palautteen onnistunut hyvin kaikilla kolmella sekä viestinnässä, vaikuttamisessa että toimijoiden verkostoitumisessa. Kehittämisideoitakin saatiin, joiden avulla tavoitteena on nostaa toiminnan yleisarvosana nykyisestä 8,45 tasolta lähemmäksi kiitettävää.

Uuden tiedon jakaminen ja verkostojen luominen tärkeintä lisäarvoa jäsenille

ITS Finlandin keskeisimmäksi hyödyksi jäsenorganisaatioille nousi uuden tiedon jakaminen älyliikenteen alueelta, älyliikenteen teemojen yleinen edistäminen sekä uusien yhteistyökumppanuuksien ja verkostojen luominen nähtiin keskeisinä hyötyinä yhdistyksen toiminnassa.

Kyselyyn vastanneet olivat varsin tyytyväisiä ITS Finlandin toimintaan kokonaisuutena. Parhaiten olimme onnistuneet liikennealan kansallisen kasvuohjelman, liikenteen digitalisaation sekä kestävän liikenteen teemojen edistämisessä. Näiden teemojen myötä tekemisen vaikutuspiiri oli laajentunut yli perinteisten sektorirajojen, jota pidettiin sekä erittäin hyvänä että tärkeänä avoimissa palautteissa.

Tapahtumilla tärkeä rooli verkostojen muodostumisessa

Tapahtumat nähdään yhtenä tärkeimpänä konkreettisena tapana muodostaa verkostoja alalla. Niissä ITS Finland on kyselyn mukaan onnistunut hyvin. Nykyisiä kansainvälisiä tapahtumia ja ITS Finlandin järjestämiä seminaareja pidetään onnistuneena, mutta monimuotoisuutta tapahtumiin kaivattiin.

Jatkossa ITS Finlandilta toivottiin uusia aloitteita sekä fasilitointia räätälöidympiin ja tarkemmin aiheiltaan ja osallistujiltaan rajattuihin tapahtumiin, jotka edistävät verkostojen luomista jäsenyritysten, organisaatioiden ja julkisten toimijoiden välillä.  Myös kansainvälisen toiminnan nostamista tapahtumissa toivottiin nykyistä enemmän ja ajan hengen mukaan uudet innovatiiviset formaatit tapahtumille nähdään tärkeinä kehityskohteina.

Viestintä tukee liikenteen digitalisaation kokonaiskuvan hahmottamista koko toimialalla

Tieto alan innovaatioista, lainsäädännöstä sekä ajankohtaisista hankkeista on usein sirpaloitunutta. ITS Finlandin rooli nähdään tärkeänä tiedon kokoamisessa jäsenorganisaatioiden käyttöön. Kyselyyn vastanneiden mukaan tietoa ITS Finlandin toiminnasta ja tapahtumista saadaan hyvin, samoin tietoa älyliikennetoiminnan kehityksestä ja ajankohtaisista uutisista. Lisäpanostuksia toivotaan älyliikenteen kokonaiskuvan kokoamisessa ja erityisesti sen viestimisessä myös jäsenyritysten ulkopuolelle.

Yhdistyksen toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus nousivat kyselyssä kehityskohteeksi. Viestinnän kanavista ITS Finlandin uutiskirjeeseen ja nettisivuihin oltiin varsin tyytyväisiä. Eniten kehityspotentiaalia vastaajat näkivät yhdistyksen läsnäolossa sosiaalisessa mediassa, jonka kautta toivotaan lisää viestintää ja tiedon jakamista.

Fokuksena kansainvälinen yhteistyö, yhteistyöverkostojen fasilitointi ja näkyvyyden lisääminen

Palautteen myötä tulemme panostamaan enemmän kansainvälisen ITS -yhdistysten verkoston hyödyntämiseen, pääpaino Nordic+ ja EU-tasolla, mutta myös laajempi yhteistyö jäsenten kysynnän mukaan. Kestävän kasvun ohjelma ja Liikenteen kiertotaloushanke tarjoavat hyviä resursseja alan kansainvälistymisessäkin.

Tapahtumien laatu halutaan pitää korkeana jatkossa ja uusia tapoja verkostojen mahdollistamiselle tullaan tarkastelemaan kyselyn vastausten perusteella. Viestintää ja eri kanavia tullaan kehittämään keskittyen erityisesti älyliikenteen kokonaiskuvaan sekä kansainväliseen näkökulmaan tiedonjaossa.

Jatkamme tekemistä toimistolla ja eri foorumeilla hyödyntäen verkoston laajaa asiantuntemusta. Ja pidämme mielessä avoimissa kommenteissa esitetyn toiveen: ”Jatkakaa samalla positiivisella ja jäsenistöä PPPP-hengessä osallistavalla linjalla!!”. Näin teemme.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ajatuksista ja näkemyksistä ITS Finlandin toiminnan kehittämiseksi!

Tiivistelmä jäsenkyselyn vastauksista löytyy täältä.